Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

Alternativ tittel: Technological solutions for optimal handling of fruit

Tildelt: kr 4,6 mill.

Det er både politisk og markedsmessig ønskelig å utvide sesongen og øke andelen av norsk frukt, men dette krever høy kvalitet og optimal håndtering. Alle norske fruktlager ønsker å bidra til at det blir bygget og formidlet kunnskap som trengs for å optimalisere håndteringen av frukt, spesielt epler. Som et tillegg til kompetanse- og samarbeidsprosjektet Eple-Handling skal det forskes på sammenhenger mellom tekniske, fysiske og biologiske faktorer. Disse skal sammen bidra til en kunnskapsbasert forbedring ved alle fruktlager. I prosjektet er kompetanseoverføring til fruktlagrene sentralt for å kunne utnytte og implementere resultatene for optimalisert lagerstyring og kontroll. De spesifikke tekniske målene er optimalisering av dagens lager, avklare behov for oppgradering, samt design av framtidens miljøvennlige kjøletekniske løsninger. Tradisjonelle kuldemedium fases ut på grunn av høy klimabelastning, og miljøvennlige og energieffektive systemer må implementeres. Luftsirkulasjon og -fordeling i lager er viktig med hensyn til kontroll av temperatur, fuktighet og gasskonsentrasjoner som CO2 og etylen. Mengder av modningshormonet etylen i lagerrom skal undersøkes og mulige tiltak skal prøves ut. Hvilken holdbarhet (kvalitet, skade og råte) frukten har ved ulike strategier for bruk av lagerrom skal undersøkes og hvordan disse faktorene henger sammen. Økonomiske aspekter ved de ulike strategiene og lagringstidene vil bli klarlagt. FruktKlima vil være et bidrag fra fruktnæringen for reduserte klimagassutslipp, i tillegg til å øke utbyttet, øke norskandel frukt, og redusere matsvinn. Status for tekniske faktorer i lagerrom i 2020 ble gjennomført i Eple-Handling (prosjekt 302722), men på grunn av små mengder med frukt på lager ble det gjennomført på nytt i 2021. Foreløpige resultater viser at det var større belastning på kjølemaskinene i 2021, og de hadde ikke alltid høy nok kjølekapasitet ved innlagring. Forbedringsforslagene fra 2020, for eksempel luftfordeling og avrimingsløsninger, hadde ført til en del endringer allerede før 2021-sesongen. Sesong-variasjon blir undersøkt i årene framover. Status på fysisk miljø i 2021, hadde særlig fokus på nye CO2-lager. Årsaker til høye nivå av etylen blir undersøkt. Målretta forsøk skal avdekke potensiell etylenproduksjon hos epler av ulike sorter og modningsgrader. Målingene så langt har vist relativt stor variasjon i etylenproduksjon for ulike eplesorter. Store volum av epler med høy etylenproduksjon kan gi relativt høye etylenkonsentrasjoner i lagerrommene. Hvilken effekt det, sammen med perioder med høyere temperatur i lagerrommene enn anbefalt har blitt undersøkt gjennom å måle fruktkvalitet etter simulert omsetning av epler fra ulike fruktlager. I 2021 ble det utvikla mer fysiologisk skader på eplene enn i 2020, noe som både henger sammen med at de ble lagra i lengre tid og det var større mengder frukt på romma. Varm sesong og relativt lite vann førte til kalsium-mangel på en del frukt, og det var forventa at lagringskvaliteten kunne være redusert. Potensielle forbedringspunkt skal kommuniseres til fruktlager før neste sesong.

Det er både politisk og markedsmessig ønskelig å utvide sesongen og øke andelen av norsk frukt, men dette krever høy kvalitet og optimal håndtering. Alle norske fruktlager ønsker å bidra til at det blir bygget og formidlet kunnskap som trengs for å optimalisere håndteringen av frukt, spesielt eple. Som et tillegg til kompetanse- og samarbeidsprosjektet Eple-Handling skal det forskes på sammenhenger mellom tekniske, fysiske og biologiske faktorer. Disse skal sammen bidra til en kunnskapsbasert forbedring ved alle fruktlager. I prosjektet¬ er kompetanse-¬overføring til fruktlagrene sentralt for å kunne utnytte og implementere resultatene for optimalisert lagerstyring og kontroll. De spesifikke tekniske målene er optimalisering av dagens lager, avklare behov for oppgradering, samt design av framtidens miljøvennlige kjøle-tekniske løsninger. Tradisjonelle kuldemedium fases ut på grunn av høy klimabelastning, og miljøvennlige og energieffektive systemer må implementeres. Luftsirkulasjon og –fordeling i lager er viktig med hensyn til kontroll av temperatur, fuktighet og gasskonsentrasjoner som CO2 og etylen. Mengder av modningshormonet etylen i lagerrom skal undersøkes og mulig tiltak skal prøves ut. Hvilken holdbarhet (kvalitet, skade og råte) frukten har ved ulike strategier for bruk av lagerrom skal undersøkes og hvordan disse faktorene henger sammen. Økonomiske aspekter ved de ulike strategiene og lagringstidene vil bli klarlagt. FruktKlima vil være et bidrag fra fruktnæringen for reduserte klimagassutslipp, i tillegg til å øke utbyttet, øke norskandel frukt, og redusere matsvinn.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram