Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

Tildelt: kr 0,25 mill.

Hovedmålsettingen med mobiliseringsprosjektet var å mobilisere handelsbedrifter og interessenter i Haugesund sentrum til utvikling av 2-4 søknader om FoU-midler til innovasjons- og samarbeidsprosjekter for en mer bærekraftig handels- og sentrumsutvikling. Prosjektet har gjennomført tre workshoper og flere oppfølgingsmøter med deltakere fra handels-, reiseliv og kulturnæringen, regionale myndigheter og akademia. Temaene for de tre workshopene var: 1) Endrede forbruksvaner og forretningsmodeller basert på digitalisering og bærekraft. 2) Innhold og samarbeid om utvikling av en felles digital handelsplattform for Haugesund sentrum. 3) Modeller for samskapning og samarbeid om strategisk utvikling av en bærekraftig handelsnæring. Resultater fra workshopene viste at det er et felles ønske blant aktørene å utvikle en felles digital informasjons- og handelsplattform for handels-, kultur- og reiselivsbedrifter i Haugesund sentrum. Formålet med plattformen er å nå kunder digitalt, øke kunnskapen om mangfoldet av handels- og tjenestetilbudet i Haugesund sentrum og nå flere målgrupper (turister nasjonalt og internasjonalt, ungdommer etc.). Når det gjelder FoU-prosjekter basert på prinsipper om miljø, bærekraft, sirkulærøkonomi viste deltakerne til muligheter for utvikling av ulike handels- og opplevelseskonsepter basert på bærekraft som bruktbutikker, butikker for reparasjon av klær, sko og møbler etc., og utvikling av «rommene» i sentrum. Det ble også vist til viktigheten av å utvikle nye løsninger for mer bærekraftige tilkomst (el-sykler, sykler etc.) og mer bærekraftig logistikk og transport av varer i sentrum. Flere deltakere ønsket kursing, kompetanseheving og et mer langsiktig FoU-samarbeid på bærekraft i Haugesund sentrum. Deltakerne vist også til et behov for etablering av en felles organisasjon og metoder for samarbeid om av utvikling av Haugesund sentrum med fokus på bærekraft og digitalisering slik at initiativer samkjøres og det sikres kontinuitet i arbeidet. Som en oppfølging av resultater fra de tre workshopene har mobiliseringsprosjektet hatt oppfølgingsmøter med deltakerne om videreføring av følgende FOU-initiativer: 1. Søknad om bedriftsnettverkstøtte fra Innovasjon Norge på utvikling av en digital handelsplattform: Allerede etter første workshop ble det tatt initiativ til mobilisering av et bedriftsnettverk på temaet Digital handelsplattform for aktører fra restaurant-, kultur- og reiselivsnæringen. Det har blitt fulgt opp i flere møter med Innovasjon Norge og aktuelle partnere. Bedriftsnettverkssøknad til Innovasjon Norge planlegges sendt sommeren 2021. 2. VRI Nettverksmøte på grønne transport- og mobilitetsløsninger for Haugesund sentrum: Haugesund kommune har fått støtte fra VRI Rogaland til å arrangere et nettverksmøte på temaet grønne transport- og mobilitetsløsninger i Haugesund sentrum. NORCE og Flowit (tidligere Attrakt) er partnere. Nettverksmøtet planlegges gjennomført i begynnelsen av juni 2021. 3. EU-prosjekt på Smarte Byer. Mobiliseringsprosjektet har gjennomført møter med regionale næringsaktører vedrørende utvikling av en Smart By pilot. Rogaland Fylkeskommune har en satsing på Smarte Byer hvor Haugesund kommune ønsker å undersøke interesse og muligheter for å bli en pilot innen fylkeskommunens prosjekt. 4. Det vurderes å sende en søknad om forprosjektstøtte til Regionalt Forskningsfond Rogaland for å gjennomføre en mulighetsstudie for en Smart By satsing for Haugesund sentrum for å identifisere innbyggere/næringslivets behov, tematiske fokusområder, kartlegge innovasjonsverktøy, mulige teknologi- og forskningssamarbeidspartnere etc. 5. Mobiliseringsprosjektet har også fulgt opp bedrifter med FOU-initiativ på bærekraft eller digitalisering vedrørende søknadsmuligheter innen virkemiddelapparatet.

Varehandelsbedriftene i Haugesund sentrum har opplevd en omsetningsnedgang over flere år, den samme trenden ser en blant varehandelsbedrifter i flere norske bysentrum. Utfordringene har blitt ytterligere forsterket i forbindelse med COVID-19. I samfunnet opplever en økende fokus og satsing på miljø, bærekraft og digitalisering. Det medfører endret kundeatferd og forbruksmønstre som får implikasjoner for varehandel. Samtidig åpner det for nye muligheter og innovasjon. Varehandelsnæringen har i liten grad benyttet FoU-virkemidler. Vi ønsker derfor å bruke nettverksstøtten til å etablere møteplasser og mobilisere til FoU-samarbeid mellom varehandelsbedrifter, «stakeholdere», leverandører og forskningsmiljøer. Formålet med mobiliseringen til samarbeid er å øke kunnskap og interesse for hvordan digitale teknologier, bærekrafts prinsipper og sirkulær økonomi kan bidra til utvikling av nye produkter, tjenester, prosesser, forretnings- og samhandlingsmodeller. NORCE og Attrakt (strategiske rådgivere) vil med bistand fra Haugesund kommune arrangere workshoper knyttet til digitalisering og bærekraft innen varehandel, og samskaping. For å oppnå en bærekraftig handel- og sentrumsutvikling er en avhengig av samarbeid med et bredt spekter av aktører: varehandel, kunder, næringsliv, gårdeier, reiseliv, organisasjoner, kommunen etc. Ulike aktører vil derfor inviteres til workshopene. I etterkant av workshopene skal det arrangeres møter sammen med varehandelsbedrifter, FoU-miljøer og andre aktører som ønsker å delta i FoU- prosjekter. Møtene vil benyttes for å skisserer tema, mål og aktiviteter for minimum 2 forskningssøknader. Prosjektene kan være knyttet til å skape en felles samarbeidsformplattform for fremtidens bærekraftige handels- og sentrumsutvikling, samt forsknings- og innovasjonsprosjekter for mindre grupper av bedrifter.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena