Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og demonstrasjon av verktøyet T-1000 og nytt pluggdesign

Alternativ tittel: Development and piloting of the ‘T-1000‘ tool as well as demonstration of a new plug design.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317857

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Mer enn 2500 brønner bare på norsk kontinentalsokkel skal plugges i årene som kommer. Dagens metoder innebærer plugging fra rigg og svært høye kostnader. Prosjektet omhandler utvikling og demonstrasjon av en ny metode for permanent plugging av brønner fra rigg eller fartøy ved anvendelse av det kabelkjørte, riggløse nedihullsverktøyet T-1000. Det nye med denne løsningen er et verktøy som muliggjør kontrollert oppvarming av en spesialutviklet legering (Bismuth) som skal ?tette? brønnen. Prosjektet er et viktig skritt på veien mot helt riggløs P&A (plugging og avvikling). Metoden gir også høyere sikkerhet mot fremtidige lekkasjer fra brønn, samt redusert behov for håndtering av spesialavfall. En annen egenskap ved verktøyet er muligheten for kostnadseffektiv og miljøbesparende omplassering av brønnpluggen ved eventuelt fremtidige behov for bruk av brønnen, til f. eks CO2 lagring eller produksjon av ?blå? hydrogen. Potensialet for reduserte kostnader og utslipp er betydelig. Prosjektets fremste nytteverdi kan knyttes opp mot reduserte kostnader og utslipp som følger av bruk av fartøy i stedet for rigg. Første del av prosjektet - utvikling av systemdesign og operasjonsprosedyrer ? skal gjennomføres i løpet av siste kvartal i 2020. Vi må identifiseres hvilke komponenter som trengs for innkjøring og operasjon av verktøyet, samt hvordan disse skal samkjøres. Det må etableres prosedyrer for klargjøring av brønn, verktøy, samt innkjøring og operasjon av verktøy. Det må innhentes oversikt og vurdering av brønnenes tilstand og metoder for barriereverifikasjon. Kunnskapen som innhentes i starten er nødvendig for å utarbeide en overordnet design av verktøyet, som er målet for den første fasen av prosjektet.Det overordnede verktøy designet nærmer seg ferdigstillelse som er målet for første fase av prosjektet. Den andre fasen som skal gjennomføres neste år er produksjon og testing på land/offshore av verktøyet.

-

Prosjektet omhandler demonstrasjon av et kabel-kjørt, riggløst nedihullsverktøy - T-1000. Første verktøy med kapasitet til å gå ned i brønn, og som kan foreta en kontrollert oppvarming og plassering av en plugg basert på Bismuth (M3) offshore. Pluggens høyde vil være ca. 2 meter, , men kan varierer etter hva som er på baksiden og hvilken størrelse det er på casing/hullet som skal plugges Prosjektets fremste nyhetsverdi knytter seg til; -Offshore verifisering av M3-barrierens egenskaper som permament plugg, i en plugg av korrekt størrelse. -Verifisering av teknologi og metode for kontrollert oppvarming, samt overvåket nedkjøling, av plugg. -Verfisering av første verktøy og pluggdesign som sikrer radiell utvidelse og ikke vertikal, unikt for T-1000 sammenlignet med øvrige bismuth-løsninger i markedet - Verifisert teknologi og metode for å eksponere område utenfor foringsrør for nødvendig oppvarming i tilstrekkelig tid for å få M3 til å migrere til områder med mikro-sprekker, o.l. -Verifisert metode for å plassere plugg i ikke-vasket område. M3 hefter ikke til stål/berg/sement og integriteten er et resultat av materialets utvidelse når det herder og blir fast stoff. Således blir vaskejobben unødvendig. -Verifisert metode for oppvarming i brønn, basert på ohm-isk motstand, som gir et suverent effekt/ytelsesforhold basert på tilgjengelig strøm i brønn sammenlignet med induksjon. Demonstrasjonen vil verifisere metode og material for plassering av en plugg med høyere kvalitet og en rekke øknomiske og miljømessige fordeler sammenlignet med dagens løsninger. Legeringen har aldri før blitt demonstrert i operasjonelle omgivelser der en også plugger foringsrøret.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk