Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

Alternativ tittel: Fornyelse eller mer av det samme? Lærdommer fra norsk-russisk samarbeid omkring helse og sosial velferd i Barentsregionen (RE:BARENTS)

Tildelt: kr 7,5 mill.

I prosjektet RE:BARENTS vil vi studere effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag. Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, som er engasjert i dette samarbeidet. Vi vil også studere samarbeidet mellom myndigheter på ulike nivåer i de to landene. RE:BARENTS har både akademiske og ikke-akademiske partnere og vil bidra til å identifisere innsikter som kan brukes til å videreutvikle det norsk-russiske samarbeidet på helse- og velferdsområdet. Det overordnede forskningsspørsmålet RE:BARENTS skal gi svar på er: - Hva er de direkte og indirekte virkningene av norsk-russisk samarbeid i Barentsregionen omkring helse og sosial velferd gjennom de siste 20 årene? Mer spesifikt vil vi studere: - Hvilke likheter og forskjeller ser man mellom hvordan russiske og norske aktører vurderer både de faktiske og de ønskede resultatene av samarbeidet? - I hvilken grad og hvordan har nærhet til den norsk-russiske grensen betydning for kvalitet på og virkninger av samarbeidet? - I hvilken grad er samarbeidet påvirket av, og tilpasses, endringer i de omkringliggende politiske, økonomiske, sosiale og strukturelle forholdene, som for eksempel de anstrengte politiske forbindelsene mellom Norge og Russland, og Covid-19 pandemien? - Hvilke lærdommer kan trekkes som kan komme til nytte i den videre utviklingen av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet?

RE:BARENTS will examine the impact of Norwegian–Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region since 2000. The project fills a gap by producing knowledge on the long-term impact of the projects, programmes and work of the committees, councils and expert groups engaged in this collaboration, and how it has affected the quality and durability of networks between authorities on various levels. The overarching research question: –What are the impacts, direct and indirect, of the past 20+ years of Norwegian–Russian collaboration in health and social welfare in the Barents region? Specifically: – What similarities and differences can be observed between how Russian and Norwegian actors view the desired results and impacts of this collaboration? – To what extent and how does proximity to the Norwegian–Russian border affect the quality and impact of the collaboration? – How is the collaboration affected by, and how does it adjust to, changes in the surrounding political, economic, social and structural contexts – e.g. strained political relations between Russia and the West; the COVID-19 pandemic? – What lessons can be drawn for use in the further development of Norwegian–Russian collaboration on health and social welfare? The project is organised in four work packages (WPs): WP1: Health and social welfare collaboration overview WP2: Case studies of projects, programmes and Barents collaboration platforms WP3: Impact evaluation of a health project: a quasi-experimental design WP4: Lessons learnt and recommendations for future collaboration The project applies mixed methods including document analysis, a stakeholder survey, semi-structured individual and group interviews, and a quasi-experiment on a health intervention. Non-academic partners will be involved in all phases of the project, especially in dissemination of findings.

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser