Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Alternativ tittel: SELMA

Tildelt: kr 20,0 mill.

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å utvikle og prøve ut et opplegg for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Det finnes få kartleggingsverktøy for forskning innen sosiale og emosjonell utvikling blant barn, og dette vil utvikles og piloteres i første fasen av prosjektet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever respekt, tilgivelse, likeverd, mangfold, fellesskap, demokrati, solidaritet og sosial kompetanse som sentrale verdier for barnehagen. Det at barna skal få oppleve glede gjennomsyrer rammeplanen; barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barna skal støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Arbeidsmåter for å fremme barns utvikling og opplevelser innen disse områdene er derimot i liten grad beskrevet i rammeplanen. I SELMA vil forskere og ansatte i barnehager samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter for å fremme barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og det er behov for lett tilgjengelige ressurser for å styrke felles kompetanse. Det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til ansattes kompetanseutvikling. Ressursbanken skal også inneholde konkrete forslag og eksempler på leker og aktiviteter for barna som kan bidra til deres sosiale og emosjonelle læring og utvikling. Ressursene som blir utviklet vil deretter prøves ut i en stor sammenlignings-studie som inkluderer om lag 150 barnehager. Prosjektet har mange relaterte delmål, blant annet knyttet til implementeringsarbeid, og de ansattes egen trivsel. Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes og KANVAS barnehager. Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et Vitenskapelig rådgivende styre med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland. Prosjektvarighet er fra 2021 - 2025. Aktiviteter i 2021 Forskere og samarbeidspartnere har hatt flere møter for å planlegge oppstart og videre drift av SELMA. Partene har særlig fokusert på utviklingen av den nettbaserte ressursbanken med tanke på å gjøre den lett tilgjengelig og tilpasset til sektoren. I den forbindelse er det satt i gang en oversikts-studie for å kartlegge tidligere arbeid på området beskrevet i den internasjonale forskningslitteraturen. En annen arbeidsgruppe er i gang med å få en oversikt over aktuelle kartleggingsverktøy for RCT-studien i prosjektet. Vi har startet arbeidet med å utvikle en teoretisk modell som beskriver mulige endringsmekanismer knyttet til intervensjonen (Theory of Change), og arbeidet med å rekruttere barnehager er også i gang. Det arbeides for å tilsette gode kandidater i rekrutteringsstillingene i prosjektet. Forskere i prosjektet har ferdigstilt og publisert flere forsknings-artikler knyttet til sentrale tema i SELMA. Disse omhandler implementeringsarbeid i RCT-studier (Størksen et. al, 2021), kartleggingsverktøy for barnehagebarn (ten Braak og Størksen, 2021; Idsøe, et al. 2021), intervensjonsarbeid i barnehagen (Plischewski et al., 2021) og betydningen av tidlig selvregulering for videre læring (ten Braak et al., 2021). I tillegg har vi jobbet med revideringer av barnehage-RCT-studien fra Agderprosjektet som nå har blitt akseptert i Journal of Human Resources (Rege et al., 2021). Medarbeidere i prosjektet har vært aktive i formidling til sektoren. Det er etablert en nettside for prosjektet https://www.uis.no/nb/selma .

Early childhood socio-emotional development and everyday positive emotions are foundational for future health, education, well-being, and adjustment in society. Learned optimism obtained during early childhood can endure and have an impact throughout life. The importance of providing high-quality Early Childhood Education and Care (ECEC), is well known. Still, initiatives to improve ECEC often focus heavily on pre-academic learning because these skills are so predictive of future school success. Assessments of subjective well-being/positive emotions and optimism for children as young as five years hardly exist and therefore this topic is hard to study, but what if life-mastery skills such as optimism and happiness are crucial for children’s lives and future transition to school? Raising social and robust children that experience well-being and everyday positive emotions are the main goals in most societies and for most parents. Still, little research exists on everyday positive emotions in ECEC. Positive emotions, coping with adversity, and tackling challenges, belonging to a branch of psychology called positive psychology, are rarely included in research with young children. Positive psychology was introduced during the 1990s yet, with a few exceptions, positive psychology research has not reached ECEC, and new interventions and research are needed. Teacher’s socio-emotional skills and well-being form the basis for children’s socio-emotional learning. Therefore, we will develop and test the effects of a SEL intervention with elements from positive psychology aimed at both ECEC teachers and children. Primary objectives include; 1) To develop and evaluate measures of everyday positive emotions and optimism for young children, 2) to develop a SEL intervention for teachers and children with elements from positive psychology, and 3) to test the effects of the new intervention on teachers and children.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder