Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

INTERACT: Enhancing upper secondary students’ engagement and learning through video-based professional development on teaching interactions

Alternativ tittel: INTERACT: Videobasert utvikling av lærar-elev interaksjonar i klasserommet.

Tildelt: kr 20,0 mill.

INTERACT handlar om samhandlinga mellom lærarar og elevar i vidaregåande opplæring (vgo). Målet er å utvikle og evaluere eit nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærarar som kan bidra til å styrke lærar-elevinteraksjonar. Ved å styrke lærar-elevinteraksjonar kan engasjementet og læringa til elevane auke. Tiltaket omfattar sentrale områder innan klasseleiing inkludert områder i dei ny læreplanane som til dømes fremmar problemsløysing og læring i djupna. INTERACT vil vil vere eit tilbod til lærarar som underviser i alle typar klasserom og verkstadar i vgo. Gjennomføringa av tiltaket vil strekke seg over eit skuleår (2022-2023). Sentralt i tiltaket er digitale, faglege samtaler mellom læraren og ein INTERACT-coach basert på opptak av undervisning i læraren sitt eige klasserom. Læraren gjer opptak i klassen med 2-3 vekers mellomrom, totalt sju gangar. Samtalane mellom læraren og INTERACT-coachen etter kvart av opptaka, tar utgangpunkt i eigen klasseromspraksis. I tillegg inngår workshop, webinar og nettressursars som støtte for lærarane i utviklingsprosessen. Tiltaket er prøvd ut både i vgo og på ungdomstrinnet, og erfaringane frå pilotstudiane dannar grunnlag for ein revisjon av tiltaket i eit samarbeid mellom forskarane i prosjektet, lærarar og skuleleiarar i vgo skuleåret 2021-2022. INTERACT vert evaluert (skuleåra 2022-2024) gjennom eit randomisert kontrollert forsøk der 50 lærarar og deira klasser/grupper (ca. 2000 elevar) gjennomfører tiltaket, medan dei resterande 50 lærarane/klassene er ei samanlikningsgruppe som gjennomfører undervisning som vanleg. Etter at oppfølgingsstudien (våren 2024) er avslutta, vil dei 50 lærarane i samanlikningsgruppa få tilbod om å gjennomføre tiltaket skuleåret 2024-2025. Forskingsprosjektet i INTERACT (2021-2025) er eit samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune.

Student engagement is a key contributor to school completion, yet upper secondary students consistently and increasingly describe themselves as disengaged and bored. Our intervention study will investigate how video-based online coaching can support teachers’ competences in teacher-student-interaction (TSI) and thereby improve student engagement and learning. Unlike many individual and family factors, TSI is open to improvement by the school community. The INTERACT online coaching intervention is designed to add to school- and team-based professional development (PD) for teachers. This is the first attempt to take school, team, and individual levels into account in a PD TSI intervention study. Understanding whether and for whom individual coaching adds to school- and team-level intervention will be crucial to improving teacher PD, which may increase student engagement and reduce school non-completion. The INTERACT intervention consists of 1) an online introductory module, 2) data-driven decision making, and 3) a guided video review process using teachers’ own practices as a starting point. Using digital solutions, we will provide teachers with equal opportunities for high-quality competence development in classroom interactions irrespective of their geographic location within the country. The INTERACT intervention is piloted at the upper secondary level. We will conduct a randomized controlled trial (RCT) with at least 100 teachers and their upper secondary students (n = 2,000). Teachers in the intervention classrooms will participate in the INTERACT intervention for a year as a supplement to school- and team-based PD. During the full implementation and follow-up, we will conduct an extensive implementation and process evaluation (IPE) to understand the INTERACT intervention’s effect on improvements to TSI and student engagement and learning outcomes. We will develop and validate much needed measurements for the investigation of implementation processes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren