Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Accelerating Energy- and Sustainability Transitions in Ports: from national visions to co-constructed transition

Alternativ tittel: Sektorovergripende omstilling av havnesektoren: fra nasjonale visjoner til lokal samskaping

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektnummer:

319068

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

ACES har som mål å legge til rette for og akselerere energi- og bærekraftsomstilling i norsk havnesektor. Havnesektoren kobler sammen ulike sektorer og økonomier, og den opererer mellom lokale, regionale og internasjonale nivåer av styring og regulering. Bærekraftig omstilling i havnesektoren forutsetter derfor strategier som gjør det mulig å manøvrere på tvers av sektorer og som samhandler med flere styringsnivåer. I ACES har vi derfor begynt å samle kunnskap om særegenheter med omstillingsprosesser preget av tversektorielle koblinger og flernivåstyring. Vi har begynt å samle eksisterende akademisk og empirisk kunnskap og erfaring på dette området, og forbereder igangsetting av omstillingsprosesser innenfor norsk havnesektor. Disse omstillingsprosessene vil bli gjennomføres med utgangspunkt i Transition Management (TM, omstillingsstyring, norsk), som er en teoretisk og metodisk tilnærming for å utforme strategiske, taktiske, operasjonelle og lærende aktiviteter som muliggjør omstillingsarbeid. TM gjennomsyrer nesten alle ACES-aktiviteter, og vi har begynt å planlegge hvordan dette rammeverket skal brukes i mot norske havner. Vi har begynt å samle kunnskap om eksisterende bruk av TM i havnesektoren og sammenlignbare bruksområder (f.eks. byer) og planlegger kunnskapsoverføring mellom FoU-partnere for å gjøre det mulig for ACES å anvende TM i konkrete case i prosjektet. I ACES skal TM brukes for å sette i gang og/eller fremskynde omstillingsprosesser på nasjonalt nivå, og i havnene i Kristiansand, Borg og Bodø. Vi forbereder dette arbeidet gjennom skrivebordstudier og rådgivning med prosjektpartnere, slik at forskerne kan bli kjent med TM-casene i ACES. Dette arbeidet vil bli supplert med intervjuer og workshops med prosjektpartnere og stakeholdere rundt hver TM-case. Utarbeidelsen av casespesifikk TM fortsetter i tett diskusjon med samarbeidspartnere, da ACES bygger på omfattende dialog og rådgivning med prosjektets mange samarbeidspartnere. Prosjektet arrangerte blant annet en formell kick-off-workshop for ACES i september 2021, hvor noen av diskusjonene spesielt relevant for det nasjonale omstillingsarbeidet ble igangsatt. Det første styringsgruppemøtet i prosjektet, hvor alle partnere er representert, ble gjennomført i oktober 2021. Prosjektet har også etablert en digital rådgivningsgruppe (Digital Adivsory Board, DAB), med bekreftede representanter fra FoU innen energiomstilling, maritime teknologier, maritim transport og energi, samt representanter fra et utvalg europeiske havner. DAB vil være en diskusjonspartner for prosjektet, men kan også bli invitert til å delta i konkrete prosjektaktiviteter. Nærmere spesifisering av DAB vil følge et planlagt DAB-møte i januar 2022. ACES har også utarbeidet en detaljert formidlingsplan for hele prosjektperioden, som blant annet legger opp til prosjektets første nyhetsbrev januar 2022. ACES er videre presentert på én vitenskapelig konferanse og på én workshop for norsk havnesektor. ACES vil også inkludere en postdoktorstilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som vil være en fremtredende bidragsyter i prosjektet fra 2022. Prosjektaktiviteter og case planlegges også som en del av undervisningsvirksomheten ved NTNU (f.eks hjemmeeksamener). ACES er videre knyttet til flere andre forskningsprosjekter og sentre med direkte og indirekte synergier, med nasjonal og internasjonal finansiering.

The Norwegian government has declared that all Norwegian ports should be zero-emission by 2030. Ports can move society towards zero emission through the number of functions they serve, including delivering sustainability ambitions; ensuring synergies between the different sectors that intersect in ports; and developing new governance roles. The hub position of ports represents substantial potential for sector coupling and integration of multiple energy systems. Capitalizing on this potential calls for the port sector to take an executive role in sustainability transitions. Sector-wide energy and sustainability transitions in ports further require deliberate, port-specific transition work to be coupled with intersectoral perspectives and national visions. ACES meets these challenges by introducing Transition Management (TM) to the Norwegian port sector. TM is a prescriptive framework which enables policy makers to nurture and govern transitions through strategic, tactical, operational and reflexive activities. It recognizes that transitions emerge through interactions among a plurality of actors which foster collaboration and visions to enable and accelerate transition work. To facilitate and accelerate sector-wide energy and sustainability transitions in Norwegian ports, ACES will therefore establish the first dedicated national transition arena which engages visionary and sustainability-oriented port actors and the key stakeholders from relevant sectors to cocreate a national transition agenda, therein laying the foundation for the future, sustainable port sector. ACES will also facilitate and accelerate transition work in individual ports and among their users. It therefore provides port-specific transition management arenas which raises the facilitatory capacity of ports and enables co-creation of transition agendas, therein allowing strategic and comprehensive transition work also beyond the project.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi