Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FoodLessons: Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030"

Alternativ tittel: Matlære: Kulinarisk arv som en ressurs i byggingen av ‘Matnasjonen Norge 2030’

Tildelt: kr 10,2 mill.

I 2010 ble mat for første gang registrert på UNESCOs ikke-materielle verdensarvliste med oppføringen av Middelhavsdietten, fransk gastronomisk matskikk, Michoacán-kjøkkenet, samt kroatisk ingefærbrød. Interessen for det nordiske kjøkken og dets teknikker, råvarer og retter har hatt et kraftig oppsving de senere årene. Med dette utgangspunktet vil prosjektet se nærmere på hvordan en revitalisering av vår kulinariske arv kan brukes i næringsutvikling og verdiskapning. Prosjektets mål er å vise fram vår mangfoldige mat- og drikkekultur på innovative og spennende måter, samt stimulere til bedre samspill mellom tradisjoner og nye impulser. Vår hypotese er at den kulinariske arven har et stort potensial i produkt- og tjenesteutvikling, kan være en ressurs med tanke på identitetsskaping, merkevarebygging og markedsføring av matnasjonen Norge. Gjennom vårt domene Foodnation.no vil vi utvikle en plattform for formidling av brukerrettet forskning, kunnskap og metodikk som skal bidra til økt produksjon og bruk av mat og drikke basert på lokale, landbaserte ressurser. Denne er planlagt ferdig i 2024. Prosjektets hovedfokus vil være å sette søkelys på hvordan tradisjonelle metoder, teknikker, praksiser, råvarer og oppskrifter kan bli revitalisert og dermed knyttes til nye og endrede markeder, kompetanseutvikling, behov for læring og nye møteplasser, og behov for å styrke nytenkning i landbruk og lokalsamfunn. Vi vil gjøre dette ved å eksplorere hvordan vår kulinariske arv og særnorske driftsformer kan ha aktualitet og verdi i dagens og morgendagens mat produksjon og forbruk. Videre vil det bli redegjort for modell- og mønsterpraksiser, i.e. fremgangsmåter, forbilder for prosjektets brukergrupper (WP1), det vil designes innovative formidlingsstrategier for økt kunnskap om og bruk av tradisjonelle teknikker, råvarer og retter tilpasset vår tid (WP2), gjennom multisensoriske eksperimenter vil det legges et kunnskapsgrunnlag for utvikling av entreprenørskap (WP3), nyskapende museums-aktiviteter og menyer som formidler rikholdigheten og relevansen av norsk landbruks- og mathistorie for nåtiden og fremtiden vil bli studert (WP4), identifisere muligheter for å utvikle kulinarisk turisme og destinasjonsutvikling (WP5). Til sammen vil disse WPene legge et solid fundament for innspill til Regjeringens prioriterte områder i byggingen av matnasjonen Norge 2030. Helt konkret vil vi levere policy-dokumentet «Receipes for Food Nation Norway 2030» som oppsummerer resultatene fra WPene (WP6). Feltarbeidet vil gjøres i innlandsbygder med ulik topografi og naturmiljø: fjell-, skog- og flatbygder. Vi vil særlig sette søkelys på korn, melk/meieri, bær, frukt, grønnsaker, kjøtt og innlandsfisk. Konsortiet består av fire norske og tre utenlandske forskningsinstitusjoner, og 20 partnere som representerer hele verdikjeden. For å lykkes har vi satt sammen et transdisiplinært konsortium som vil arbeide i grensesnittet mellom forskning, næringsutvikling, gastronomi og kunnskapsformidling. Vår tilnærming vil kombinere «ovenfra og ned»-effekter representert ved ledende kokker, utviklere og andre nøkkelpersoner med «nedenfra og opp»-aktiviteter representert ved banebrytende produsenter og tilbydere. Vårt utgangspunkt er at Norges mathistorie er et underforsket, underutnyttet og underkommunisert felt som vil kunne bidra med en vesentlig økning i verdiskapningen og sysselsettingen i landbaserte mat- og drikkenæringer. For løpende informasjon om prosjektet, følg Facebook-gruppen FoodLessons.

FoodLessons explicitly targets the agricultural policy goals of increasing Norwegian food production and competitiveness, as well as developing Norway as a food nation. Our goal is to research and disseminate culinary heritage in a manner that mobilises innovative thinking and knowledge and business development initiatives in land-based food and beverage industries. We will do this by investigating how culinary heritage can be of relevance and value in current and future food production and consumption (WP1). Innovative communication strategies will be designed to increase knowledge about and use of old practices, techniques, ingredients and dishes (WP2); multisensory experiments will form a basis for understanding and developing Norwegian gastronomy experiences (WP3); innovative museum activities and menus communicating the richness and relevance of Norwegian agricultural and food history for the present and the future will be studied (WP4); and the possibilities of developing culinary tourism will be identified (WP5). All in all, the project’s WPs will form a solid foundation for providing input to the Government’s priority areas in the development of Food Nation Norway. By way of conclusion, we will submit the policy document summarising the results of the project (WP6). FoodLessons will be sustained by research conducted by a transdisciplinary team of leading researchers and experts in the field. The consortium will work at the intersection between research, business development, gastronomy, marketing and knowledge dissemination. Fieldwork will be conducted in inland villages with different topographies. Furthermore, mapping, literature analyses, multisensory experiments, interviews with key players and consumer analyses will be conducted. Our point of departure is that our food history is an under-researched and underused field that will be able to contribute to a significant increase in value creation and employment in land-based food and beverage industries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder