Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Integrated Multitrophic Aquaculture for Sustainable and Safe Food Production

Alternativ tittel: Integrert Multitrofisk Akvakultur for bærekraftig og trygg matproduksjon

Tildelt: kr 5,0 mill.

I prosjektet SAFER-IMTA samarbeider norske (Møreforsking AS) og kinesiske forskere (Institute of Hydrobiology, Shenzhen University) om bærekraftig og trygg akvakulturproduksjon. Prosjektet har som mål å utvikle nye og forbedrede landbaserte systemer for integrert kultur (IMTA) av lavtrofiske organismer (mikroalger, makroalger og sjøpølser) ved å utnytte næring i væske- og partikulær-fraksjonen i effluenter fra oppdrett av karpe (Kina) og laks (Norge). Ved å kombinere biologiske og kjemiske prosesser vil disse fraksjonene konverteres til næring tilpasset produksjon av alger og sjøpølser. Anvendelsen av ingrediens fra lavtrofiske arter i mat og fôr vil vurderes med tanke på innhold av potensielt skadelige stoffer og næringsverdi. Miljøavtrykket til de ulike prosessene som utvikles i prosjektet vil undersøkes og beregnes ved hjelp av livsløpsanalyser. Resultatene skal bidra til utviklingen av bærekraftig produksjonsteknologi for IMTA. Gjennom interaksjon og dialog med relevante aktører i begge land vil prosjektet bidra til økt kunnskap og forståelse av prosessene og produktene i IMTA-produksjon og de samfunnsmessige effektene av disse. Ny innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for implementering av IMTA-systemer, samt behovet for teknologisk nyvinning vil bidra til utviklingen av nye bærekraftige verdikjeder i akvakulturindustrien.

The global aquaculture sector is expected to grow to feed an increasing world population. Yet, the industry’s relies on limited and unsustainable sources of raw materials for aquafeed production. Additionally, nutrient-rich aquaculture effluents represent an underutilized resource with rising environmental concern. SAFER-IMTA draws on key expertise from Norway (Møreforsking AS) and China (Institute of Hydrobiology, Shenzhen University) to address the need for a more sustainable and safe aquaculture food production. The consortium will build upon existing knowledge to demonstrate the concept of integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) to maximize resource utilization and limit environmental impacts from fed aquaculture. The project aims to develop advanced land-based systems for the co-culture of lower trophic species (microalgae, macroalgae and sea cucumber) using both particulate and liquid fractions from carp (China) and salmon (Norway) aquaculture. Biological processes coupled to physical and/or chemical processes will be investigated to convert the waste fractions to suitable substrates for sea cucumber and algal production. The safety and quality of lower trophic products in the perspective of their use as food and aquafeed ingredients will be assessed based on their characterization for harmful compounds (e.g. heavy metals, dioxins, PCBs) and essential nutrients (e.g. proteins, lipids, minerals). Life cycle assessments will provide important information on the environmental footprint of the developed systems. The knowledge generated by the consortium will bring the IMTA production technology further and increase the understanding of societal impacts of its processes and products though stakeholder consultation and regulations surveys. Better understanding of the incentives and barriers for the implementation of IMTA systems along with technological innovation will contribute to the development of sustainable value-chains in the aquaculture sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Temaer og emner

InternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP2 HavBioøkonomiMarinHavbrukBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiPortefølje HavLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLTP2 Bioøkonomi og forvaltningHavbrukFôr og ernæringMarinMatMat - Blå sektorDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapSirkulær økonomiPortefølje Muliggjørende teknologierMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiMatBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs Bærekraftsmål