Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable wood stoves through stove, building integration and value chain optimisation

Alternativ tittel: Bærekraftige vedovner gjennom ovn, bygningsintegrasjon og verdikjede optimalisering

Tildelt: kr 15,1 mill.

Bioenergi er viktig i Norge, og vedfyring som har lange tradisjoner utgjør mer enn 40% av det totale biomasseforbruket for stasjonære energiformål, og dekker 12% av oppvarmingsbehovet. Vedfyring er viktig for forsyningssikkerheten i Norge, hvor vi i dag er meget avhengige av elektrisitetsnettet for å dekke oppvarmingsbehovet i våre boliger, som typisk er lagd av trevirke og har lav termisk lagringskapasitet. Med sin betydelige nominelle effekt kan vedovner betraktelig redusere topper i elektrisitetsetterspørselen, forebygge strømstans og virke som et reserveoppvarmingssystem. Med tanke på økende elforbruk i husholdninger, inkludert elektriske biler, er det strategisk å redusere strømtopper siden det kan spare eller utsette kostbare investeringer i elektrisitetsnettet. For nye boliger, samt ved oppgradering av eldre boliger, fokuseres det i økende grad på energieffektivitet. Romoppvarmingsbehovet reduseres da betraktelig, og mindre oppvarmingseffekt trengs for å dekke dette sammenlignet med en ny vedovn i en eldre bolig. Tidligere prosjekter har betydelig økt kunnskapsgrunnlaget innenfor vedfyringsområdet og har bidratt til å forbedre vedovner med tanke på utslipp og energieffektivitet, samt forbrenningskontroll og optimal integrasjon i rom og bygninger. Men, for å sikre en bærekraftig fremtid for vedovner både i eksisterende og nye boliger, er det nødvendig med videre kunnskapsoppbygging innen reduksjon av utslipp, økning av virkningsgrad og bedring av bygningsintegrasjon, og verdikjede, teknoøkonomiske og sosioøkonomiske analyser behøves. Dette vil sikre vedovnenes rolle som en viktig, komfortabel og bærekraftig oppvarmingskilde i eksisterende boliger (ved utbytting av gamle/dårlige ovner) og i fremtidens bygninger, noe som også vil ha betydelige sosioøkonomiske fordeler. Derfor har SusWoodStoves blitt etablert. I 2021 har fokus vært på analyser av eksisterende forsøksdata og utslippsfaktorer for vedovner, nye forsøk for fremskaffelse av nye og mer representative data, samt rekruttering av PhD kandidater.

Bioenergy is important in Norway and wood log combustion has long traditions in Norway, constituting above 40% of the total use of biomass for stationary energy purposes, and accounting for about 12% of the domestic heating. Using wood logs is important for security of supply in Norway, where we today rely heavily on the electricity grid to deliver the needed space-heating for our houses, which are typically wooden (with relatively low thermal mass). With a high nominal power, wood stoves can significantly reduce power peaks in the electricity grid, prevent blackouts and act as backup heating system. In a context of increasing electricity use in households, including electric cars, reducing peak electric power is strategic as it enables to prevent or postpone large investments to reinforce the distribution grid. New houses, as well as retrofit/upgrading of old houses, have increasingly focused on improved energy efficiency. The space-heating effect (power) required for these highly-insulated buildings is drastically reduced, i.e. lower heating effect is needed compared to a new stove in an old house. Previous projects have increased significantly the knowledge about wood log combustion in stoves to enable improving wood stoves with respect to emissions and energy efficiency, as well as combustion stability and optimum room and building integration. However, to ensure a sustainable wood stove future both in the existing building stock and the residential buildings of the future, further knowledge building within emission reduction, energy efficiency increase, proper building integration, and value chain, techno-economic and socio-economic assessments is needed. This will secure the continued use of wood stoves as an important, comfortable and sustainable heat source in the existing building stock (replacing old/poor stoves) and the residential buildings of the future, providing also substantial socio-economic benefits. Therefore, SusWoodStoves is proposed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi