Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Waste-to-Energy and Municipal Solid Waste management systems in Circular Economy

Alternativ tittel: Energigjenvinning av avfall & avfallsbehandlingssystemer i sirkulær økonomi

Tildelt: kr 19,2 mill.

Norge er 2,4% sirkulært (2020), så det er rom for forbedring. Økt sirkularitet vil kreve en fullstendig omorganisering av samfunnet vårt, noe som gir utfordringer, men også muligheter. Når man implementerer Sirkulær Økonomi (CE - Circular Economy)-prinsipper, kan det forventes radikale endringer både når det gjelde avfall (Municipal Solid Waste) -egenskaper og mengder, men også verdikjeder for behandling av MSW. CE-handlingsplanen knyttet til MSW kan oppsummeres med nøkkelhandlinger og mål som: ? Oppnå 65% materialgjenvinning innen 2035 (med spesifikke delmål) ? Implementere separat innsamling og håndtering av spesifikke fraksjoner ? Redusere matsvinn De fremtidige avfallsbehandlingssystemene vil bli påvirket av regelverket, men også samfunnsutvikling og teknologisk utvikling. Den relative betydningen av disse faktorene er ukjent og må derfor kunne kvantifiseres for å muliggjøre best mulig rute til CE. Dette prosjektet vil støtte avfallshåndteringssektoren ved å (1) kartlegge MSW-ressurser nå og i fremtiden, (2) evaluere tekniske løsninger, eksisterende og alternative, i henhold til CE-relevante indikatorer, (3) samle alle elementene i en verdikjede tilnærming for å undersøke miljømessige og sosioøkonomiske konsekvenser. Hovedmålet er å evaluere hvordan fremtidige MSW-styringssystemer kan se ut i CE. Dette prosjektet vil hjelpe industrielle og offentlige aktører med å ta strategiske valg og beslutninger når det gjelder CE-integrerte avfallshåndteringssystemer. I rapporteringsperioden (01.01.21-30.11.21) har prosjektet blitt formelt etablert (mai) og arbeidet har begynt. Prosjektgruppen består av 6 brukerpartnere (REG Oslo, Tafjord Kraftvarme, Franzefoss Gjenvinning, Civac, NOAH og Trøndelag fylkeskommune) og 3 FoU partnere (SINTEF Energi, SINTEF Industri og NTNU). CircWtE hadde kick-off møte (og første styringskomite møte) i juni 2021. Et andre faglig møte for å etablere elementer viktige for å definere prosjektets overordnet rammeverk (i form av scenarioer) foregikk i september 2021. Disse diskusjonene involverte alle partnere. Flere aktiviteter kunne deretter starte opp, spesielt relatert til datainnsamling, framskrivning av avfallsmengder og avfallsegenskaper samt kritisk evaluering av avfallsbehandlingsteknologier, både etablerte og nye. I tillegg startet PhD studiet (med fokus på LCA) i november. Neste prosjektworkshop (og styringskomite) skal skje 3. desember 2021, de første resultatene blir da presentert til prosjektgruppen.

Norway is 2.4% circular (2020) so there is substantial room for improvement. Increasing circularity will require a complete re-organisation of our society bringing challenges but also opportunities. When implementing Circular Economy (CE) principles, radical changes can be expected both concerning MSW properties and amounts but also MSW treatment value chains. CE unfolding will have consequences on existing WtE plants and the energy market but will also offer new business opportunities for the sector. The CE action plan related to MSW can be summarized with these key actions and targets: ? Attain 65% material recycling rate by 2035 (with specific sub-targets) ? Implement separate collection and handling of specific fractions ? Reduce food wastage MSW is at the centre of a complex web of interests. However, some targets are in conflict, e.g. less WtE will mean less renewable energy. While the Norwegian government may facilitate the implementation of CE by defining a national strategy soon, R&D should help the sector to benefit from rather than await this (r)evolution. The future will be affected by regulatory frameworks but also societal evolution and technological developments. The relative importance of these factors is currently unknown and hence need to be quantified to optimise the route to CE. This project will help the WtE/waste management sector by (1) mapping MSW resources now and in future plausible CE scenarios, (2) evaluating technical solutions, existing and alternative, according to CE-relevant indicators, (3) incorporate these elements in a value-chain approach investigating environmental and socioeconomic impacts. The main objective is to determine how future MSW management systems will look like in the CE and what impact CE will have on MSW-based energy production. This project will help industrial and public actors make strategic choices and investments decisions for well-designed, CE-integrated waste management systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi