Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation of tailored interventions to treat harmful alcohol and drug use in Norwegian hospitals and municipality services (AlcoTail)

Alternativ tittel: Innføring av standard oppfølging av risikofylt og skadelig alkohol- og legemiddelbruk i sykehus og i kommunale helse- og omsorgstjenester

Tildelt: kr 16,0 mill.

Estimater viser at om lag 250 000 akutt innlagte pasienter i Norge har høyt alkoholinntak, hvor av 10 000 har risikofylt høyt inntak. Høy alkoholbruk er blant de viktigste årsakene til dødelighet og sykelighet og er en betydelig bidragsyter til de totale helsekostnadene. Men, ved å spørre pasienter om deres alkoholbruk og informere om skadevirkningene av alkohol ønsker vi å redusere ders alkoholbuk og bidra til forbedret helsestatus. I prosjektet AlcoTail vil vi innføre fire standardiserte spørsmål som kartlegger alkoholbruk og blodprøver som måler alkoholbruk og bruk av vanedannende medisiner hos pasienter som legges inn på medisinske sykehusavdelinger. Vi vil først følge pasienter som får vanlig oppfølging. Deretter vil vi innføre en ny standardisert informasjons- og henvisningspraksis, basert på svarene på de standardiserte spørsmålene. Pasientenes alkoholbruk angis med grønt (lavt), gult (risikofylt) og rødt (skadelig). Pasienter i gul og rød kategori henvises etter et standardisert opplegg til oppfølging i eksisterende helsetilbud, hovedsakelig primærhelsetjenesten. Vi vil gjøre oppfølgende undersøkelser for å undersøke mulige endringer i bruk av alkohol, legemidler og helsetjenester blant annet ved å sammenlikne pasienter fikk vanlig oppfølging med dem som fikk ny standardisert oppfølging. På denne måten vil vi evaluere effekten av de nye standardiserte tiltakene, både for pasientene og for helsevesenet. Det tverrfaglige forskerteamet vil bruke ulike forskningstilnærminger, inkludert en eksperimentell komponent, kvalitative intervjuer med helsepersonell og pasienter i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Nasjonale registre vil bli brukt til å studere effekten av intervensjonen på bruk av helsetjenester inkludert helseøkonomien. Studien vil også beskrive og undersøke behandlingsforløp til rusavhengige personer som mottar kommunale boligtilbud.

Approximately 250,000 acutely hospitalized patients in Norway have high alcohol intake and 10,000 have very high intake. High alcohol use is among the leading causes of mortality and morbidity and a significant contributor to overall health care costs. Given the overlap between alcohol and psychoactive drug use in somatic diseases, and the generally low rates of identification and treatment of alcohol and drug misuse, implementing a brief screening-based intervention in somatic hospitals with tailored follow-up in primary care is considered an effective strategy for reducing deleterious health effects and reducing overall health care costs. Therefore, this project will implement screening routines to classify alcohol consumption as low, high or very high (based on self-report using AUDIT-4 and PEth as an objective biomarker). Patients with high/very high alcohol use will be referred to treatments in both the specialist service and in primary care. Among patients with a time-limited prescription for a psychoactive drug, drug concentrations in patient blood samples will also be measured. The analytical results will be interpreted by a clinical pharmacologist and the patient’s primary care physician will receive this information to evaluate compliance and determine whether prescriptions changes are necessary. Patients acutely admitted to a medical department are included. To address potential differences in impact based on socio-economic factors as well as adaptation to local context, the screening-intervention will be implemented in hospitals in central urban areas as well as rural areas. The interdisciplinary research team will use a mixed methods design including an experimental component, qualitative interviews with health professionals and patients in both the primary and specialist care service. National registers will be used to study the impact of the intervention on health care utilization, and its impact on health economics will also be evaluated.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester