Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

Alternativ tittel: MetaBridge: Metabarcoding-data i marin miljøovervåking - kobler sammen vitenskap og forvaltning

Tildelt: kr 9,0 mill.

Hvilke organismer som er til stede i et område er avhengig av miljøfaktorer og kan dermed brukes til å påvise skadelig miljøpåvirkning. Kartlegging av organismer gjøres vanligvis ved å samle inn og identifisere arter ved prøvetaking for hånd, men med moderne IT- og sekvenseringsteknologi er det også mulig å identifisere organismer direkte ut fra analyse av alle DNA-sekvenser i en miljøprøve, såkalt miljø-DNA (mDNA). Prosjektet MetaBridge analyserer mDNA fra marine sedimentprøver for å overvåke miljøpåvirkning på bunnlevende organismer fra olje og gass-sektoren offshore. Ved å bruke mDNA for å finne artssammensetningen på overvåkingsstasjoner rundt f.eks. oljeplattformer, kan fravær eller nærvær av indikatororganismer gi informasjon om miljøstatus i det aktuelle området. Siden mDNA er en ny teknologi, kreves standardisering av metodikk og data for å danne grunnlaget for å tolke resultater og utvikle metoder for rutinemessig bruk av mDNA i marin miljøovervåking. MetaBridge vil bygge opp et referansedatasett for mDNA-data fra et stort antall prøvestasjoner på norsk sokkel og internasjonalt, og vil bruke dette grunnlaget for å utvikle metoder for praktisk klassifisering av miljøstatus for bunnlevende organismer basert på mDNA-data. Overvåking av miljøtilstand for marine bunnlevende organismer er et forvaltningsmessig krav for marin industri. Bruk av mDNA som et alternativ eller komplement til eksisterende metoder vil øke kostnadseffektiviteten for marin miljøovervåking, og gi et mer komplett bilde av marine organismesamfunn som også inkluderer mikroskopiske dyr og organismer. Økt kapasitet for denne typen overvåking er et viktig bidrag til god forvaltning av havområdene våre overfor menneskeskapte miljøpåvirkninger og klimaendringer. Prosjektet startet i juli 2021 og en postdoc ble rekruttert kort tid etter. Postdoktoren ble rekruttert fra et stort antall høyt kvalifiserte søkere og startet sitt arbeid i Bergen 1. september. For at prosjektet skulle få et forsprang, ble prøver samlet inn av Equinor under deres vanlige undersøkelsesarbeid i mai 2021. Analyser av disse prøvene pågår.

The Norwegian oil and gas sector spends considerable resources on environmental monitoring of offshore installations on the Norwegian Shelf. Environmental DNA (eDNA) technologies such as metabarcoding has the potential to increase cost-effectiveness and sensitivity to environmental impact, and can unlock targeted detection of specific indicator species using automated samplers or AUVs. Implementation of eDNA in marine monitoring is hampered by small-scale study design and lack of established methodology, making it difficult to move beyond a proof-of-concept stage. A more complete ecological characterization and validation of metabarcoding data, correlated to existing biological and chemical monitoring parameters, and development of validated biotic indices based on this data, are unavoidable steps in a realistic and practical roadmap towards eDNA environmental monitoring acceptance and implementation. The main objective of MetaBridge is to validate and consolidate the large scale use of metabarcoding for environmental monitoring of marine sediments in the context of oil and gas extraction activities. Through the ongoing MetaMon project, we have developed best-practice sampling and lab processing methodology for marine sediment and demonstrated that metabarcoding data from the North Sea can be used to detect environmental impact through correlation with existing environmental parameters. Designed to specifically address stated regulator and stakeholder needs, MetaBridge builds on this momentum to A) significantly expand the extent of metabarcoding data, including time series data and a range of habitats, to explore the range of and validate metabarcoding data results, B) use this data to develop and test biotic indices, based on machine learning and sensitivity indices/indicator species, that are necessary for routine monitoring.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum