Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet

Alternativ tittel: Incentives for Measures for Food system Transition

Tildelt: kr 30,0 mill.

Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk og raskt for å holde klimamålene i Parisavtalen innen rekkevidde. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, med stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. Vi vet i stor grad hva vi kan gjøre, men VOM (Virkemidler for Omstilling av Matsystemet) vil studere hvordan vi kan støtte et skifte mot en bærekraftig matsektor med lav utslipp ved å identifisere potensialet og hindringene for endringer i etterspørsel, produksjon og innovasjon, og insentiver som realistisk kan fjerne disse hindringene, og realisere potensialene. VOM vil aktivt arbeide med aktører innenfor matsektoren som er godt posisjonert for å bidra til en overgang mot bærekraftig samfunn med lave utslipp, innovasjoner og bærekraftige insentiver og løsninger. VOM skal 1) undersøke potensialene for økt plantebasert produksjon, 2) analysere drivere for forbruksvalg, anskaffelse og insentiver for bærekraftige forretningsmodeller, 3) utforske bærekraftige forretningsinnovasjoner og markedsmuligheter, og 4) analysere matvaresystemets overgangseffekter, konflikter og risikoer, og arbeide for større sammenheng i politikken og insentiver for overgang. Gjennom et mangfold av kvalitative og kvantitative metoder, eksperimenter, kommunikasjon, samarbeid med synergiprosjekter, og co-designteknikker som reflekterer multidisiplinaritet skal VOM studere hvordan man kan støtte et skifte mot en bærekraftig matproduksjon med lave utslipp. Den overordnede målgruppen for dette prosjektet er landbaserte matvaresystemaktører i Norge inkludert tilknyttede aktører, med fire hovedmålgrupper: Politiske beslutningstakere på nasjonalt nivå; Matindustri, matinnovatører og detaljister; produsenter av landbasert mat og forbrukere. Teamet består av 8 forskningspartnere (7 norske, 1 internasjonale), 4 norske næringslivspartnere og innovatører, 4 nasjonale nettverk / plattformer og frivillige organisasjoner, og 4 rådgivende partnere fra politikkutforming og akademia.

Emissions of greenhouse gases must be drastically and rapidly reduced to keep the Paris Agreement climate targets within reach. The food system is a major source of emissions, with large impacts on land-use, biodiversity and health. We know to a great extent what we can do, but VOM will study how to support a shift towards a sustainable low emission food system by identifying the potential and barriers for changes in demand, production and innovation, and incentives that could realistically remove those barriers and realize the potentials. We will meet this objective by 1) investigating the potentials for more plant-based production, 2) analyzing drivers for consumption choices, procurement, and incentives for sustainable business models; 3) exploring sustainable business innovations and market opportunities; 4) analyzing food system transition sustainability impacts, conflicts and risks, and working towards greater policy coherence and incentives for transition; and 5) targeted and diverse communication. VOM will actively work with food system actors well positioned to contribute to a transition towards low-emissions sustainability, innovations and sustainable incentives and solutions. The proposal responds to several national and international policy and sector goals on food production, emission reductions, health and SDGs (3,8,12,13), thus ensuring potential uptake of knowledge in strategies, actions and consumer choices. VOM will use a multitude of qualitative and quantitative methods, experiments, communication and co-designed techniques reflective of its multidisciplinarity and connect to many synergy projects to promote sustainable action and changes in incentive structures to better align business and national food-climate policies. The team consists of 8 research partners (7 Norwegian, 1 international), 4 Norwegian food industry partners and innovators, 4 national networks/platforms and NGOs, and 4 advisory board partners from policy making and academia.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

LTP2 Bioøkonomi og forvaltningBioøkonomiBransjer og næringerLandbrukBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendringPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningMatMat, helse og velværeInternasjonaliseringLandbrukLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderMatMat - Grønn sektorMatPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapMatNæringsmiddel og foredlingBransjer og næringerHelsenæringenResponsible Research & InnovationLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøMatMat - BlågrønnMatMat - Blå sektorLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver