Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

LandValUse: Integrated welfare assessment of climate and biodiversity impacts of land use: From promise to policy solutions

Alternativ tittel: LandValUse:Helhetlig analyse av konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd:Fra lovende muligheter til politiske løsninger

Tildelt: kr 11,9 mill.

Norske natur- og seminaturlige arealer er viktige for naturmangfold og karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder (økosystemgoder- og tjenester) – både med og uten markedspriser. Mange samfunnssektorer har behov for arealer noe som øker presset på naturarealene, og som gir mer konfliktfylte avveiinger mellom hensynet til naturmangfold, klima og andre naturgoder. Det er derfor et sterkt behov for økt kunnskap om hvordan en kan avveie ulike hensyn og finne løsninger som gagner samfunnet som helhet, noe LandValUse-prosjektet skal bidra til. Prosjektet går på tvers av sektorer, næringer og fagfelt og kobler samfunnsvitenskap (økonomi og sosiologi) med naturvitenskap (klimatologi, biologi, landskapsøkologi, geografiske informasjonssystemer), og fokuserer tematisk på problemstillinger relatert til klima og naturmangfold for landbasert vindkraft, skogbruk og hyttebygging. Prosjektet utnytter tilgjengelig forskning og data om hvordan arealbruk påvirker på naturmangfold, netto klimagassutslipp og et bredt utvalg av naturgoder for deretter å utvikle indikatorer og scenarier for framtiden. Prosjektet vil bruke nyskapende metoder og anvendelser for på best mulig måte kunne analysere og verdsette velferdseffekter av endret tilgang på naturgoder som følge av arealbruksendringer. Prosjektet vil bruke kartbaserte verktøy og kostnads-nytte-analyse i analyse av kompromisser og synergier mellom ulike typer arealbruk, samt studier av aksept for potensielle politiske løsninger som grunnlag for å anbefale virkemidler som kan gi innovative, skalerbare løsninger som er raske å iverksette. Statistisk sentralbyrå (prosjektleder), Norsk institutt for naturforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) samt samarbeidspartnere fra offentlige, private og frivillige organisasjoner, og med veiledning fra et vitenskapelig rådgivende utvalg.

Natural and seminatural areas in Norway provide biodiversity and carbon sequestration, and a range of other valuable market and non-market ecosystem goods and services (EG&S). However, trade-offs between biodiversity, climate and other EG&S concerns have become more pronounced due to increasing competition between land uses, within and across sectors. Therefore, enhanced knowledge for weighing different consideration and finding solutions that can deliver better societal outcomes is urgently needed. This project aims to address this knowledge gap. We propose a broad, cross sectoral and interdisciplinary project, coupling social science (economics and sociology) with natural sciences (climatology, biology, landscape ecology, GIS). Thematically we focus on climate and biodiversity concerns in land-based wind power, forestry, and recreational cabin development. We will utilise available research and data on impacts of land use on biodiversity and net greenhouse gas emissions to derive indicators and scenarios for change in these and a broader set of EG&S. This will form the basis for an ambitious and innovative investigation into methods and applications to reliably assess and value welfare impacts of changes in key EG&S from land use. Results will be integrated and trade-offs and synergies analysed by use of map-based tools and cost-benefit analysis. This analysis in combination with research on acceptability of potential policy solutions among the public and the private sector, will form the basis for recommending policy instruments that will stimulate innovative land use solutions that are scalable and may be implemented rapidly. Hence, the project addresses all three priority areas of the call. Statistics Norway, Norwegian Institute for Nature Research, Norwegian University of Life Sciences and Menon will carry out the project in close cooperation with key collaborators from government, private and NGO sectors, with guidance from a scientific advisory board.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima