Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Footprint and Impacts of Renewable Energy: Pressure on Lands Under Growth

Alternativ tittel: Fotavtrykk og innvirkning av fornybar energi: løsninger for arealer under press

Tildelt: kr 25,4 mill.

FIREPLUG-prosjekt vårt fokuserer på samfunnsutfordringer knyttet til de klima- og naturkrisene: hvordan man kan håndtere overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi, og hvordan man samtidig redusere tapet av biologisk mangfold på grunn av arealbruk ved energiproduksjon. Vann-, vind- og solenergi er viktige for grønn energiproduksjon, men det trengs bedre planleggingsverktøy for å avveie ulike fornybaralternativer. Vårt prosjektteam er et kompetanse og samarbeid prosjekt (KSP) mellom NINA, NTNU og CICERO, fem miljøgrupper, og NVE med forvaltningsansvar for energiområdet. Prosjektet vårt er organisert som sju arbeidspakker. Først har vi utviklet alternative scenarier for utvikling av fornybar energi. Våre scenarier inkluderer ulike alternativer for vannkraft (nye fasiliteter, renn-av-elven, pumpet lagring), vindkraft (landbasert, havvind), solkraft (på bygninger eller på hav) og energieffektivitet (grønn konstruksjon). For det andre, vil vi beregne arealbruk i de forskjellige scenariene med nye romlige verktøy for å estimere de faktiske arealkravene i land- og ferskvannsmiljøer. For det tredje, vil vi beregne virkningene for karbonbudsjetter fra byggeaktiviteter og effekter på lagring av karbon i naturlige systemer. For det fjerde, vil vi undersøke virkningen på biomangfold gjennom modellering av areal påvirkninger av fornybar energi på arter og habitater som er på den norske rødlista. For det femte, vil vi kombinere modellresultatene med verktøyene i livssyklusanalyser (LCA) for å vurdere ulike kompromisser for levetid av energianleggene. For det sjette, vil vi videreutvikle visualiseringsmetoder som planleggingsverktøy for lokalisering av kraftinstallasjoner (ConSite) som imøtekommer tekniske behov og samtidig beskytte biomangfold. Til slutt, vil vi identifisere økonomiske insentiver for de beste scenariene, og vil samarbeide med deltakere for å utvikle nye politiske anbefalinger for beslutningstakere i Norge.

Our project addresses two key scientific challenges: i) to manage a transition from fossil fuels to renewable energy to address climate change, and ii) to minimize the effects of land use change from renewable energy on biodiversity and ecosystem services. Hydro, wind and solar power are key to green energy production but future planning needs a better understanding of the tradeoffs among different options. Our collaborative team includes three research institutions (NINA, NTNU, and CICERO), five NGO environmental groups, and a government authority (NVE). Our project is structured as 7 integrated work packages (WP). In WP1, we will develop alternative scenarios of renewable energy development informed by stakeholder and societal values. Scenarios will explore tradeoffs between upgrading vs. building of new facilities, small vs. large-scale hydropower projects, siting of wind turbines in different habitats, and building electricity grids in networks vs. corridors. In WP2, we will assess impacts of land use from different scenarios with new spatial tools to evaluate area requirements in land and freshwater habitats. In WP3, we will address impacts on carbon budgets by evaluating energy effects on carbon storage and sequestration in natural systems. In WP4, we will investigate biodiversity impacts by modeling spatial impacts of energy on species and habitats of conservation concern. In WP5, we will use our model results in Life Cycle Assessment to assess temporal and spatial tradeoffs across the lifespan of energy facilities. In WP6, we will develop visualizations of alternative scenarios with Consensus-Based Siting as a planning tool to incorporate technical needs while safeguarding biodiversity. In WP7, we will identify economic incentives for our best scenarios, and to develop new policy recommendations for decision-makers in Norway. Our interdisciplinary project will provide valuable new solutions for renewable energy and land under pressure in Norway.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima