Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management

Alternativ tittel: Mind the gap: Integrering av naturkunnskap i beslutningsprosesser på tvers av styringsnivå og sektorer i økosystembasert forvaltning

Tildelt: kr 11,5 mill.

EcoGaps studerer hvordan bruk av økosystemkunnskap kan styrkes i arealplanleggingen og vannforvaltningen på lokalt og regionalt nivå i Norge, ved å fokusere på naturregnskap og konsekvensutredninger. Vi undersøker i hvilken grad, hvordan og under hvilke betingelser naturregnskap og konsekvensutredninger kan motvirke fragmenterte forvaltnings- og beslutningsprosesser, og bidra til mer bærekraftig forvaltning av økosystemene. EcoGaps har to hovedformål. For det første er hensikten å teste ny metodikk for naturregnskap basert på FNs system for «Experimental Ecosystem Accounting», i kommunal og regional planlegging i Viken i Norge. Vi vil dokumentere erfaringer og beste praksis, utvikle digitale verktøy og en 'veiviser' for oppskalering i regionen. For det andre tar EcoGaps sikte på å frembringe bredere og mer systematisk forskning om hvordan ulike institusjonelle settinger påvirker bruken av økosystemregnskap og konsekvensutredninger i vannforvaltningen og arealplanleggingen, basert på surveyer og intervjuer. Forhold vi studerer er: hvordan incentiver og regler fra EU blir tolket og praktisert, hvordan samordningsintensjonene i plan- og bygningsloven kan nås, og hvordan samhandlingen mellom lokalt og regionalt nivå kan styrkes. EcoGaps tar slik mål av seg til å identifisere beste praksis og institusjonelle drivere for økosystemkunnskap når det gjelder både arbeidsprosesser på lokalt og regionalt nivå, flernivå-koordinering og samordning på tvers av sektorgrenser. I 2021 har hovedfokuset vært rettet mot forberede vitenskapelig datainnsamling i 2022, samt igangsetting av aktiviteter i arbeidspakkene 4 og 5, herunder utvikling av arealregnskap for økosystemer, økosystem tilstandsregnskap og økosystem tjenesteregnskap i Nordre Follo kommune. Gjennom arbeidspakke 5 har vi avholdt et webinar og en workshop om arealregnskap for Viken-kommunene. Opptak av workshopen 22. september ligger ute på Viken fylkeskommunes nettside, og omfatter faglige innlegg om hva arealregnskap er + hvordan ulike nasjonale myndigheter og institusjoner jobber med kunnskapsgrunnlaget. Gjennom disse aktivitetene har det blitt avdekket et stort behov for bedre samordning av kunnskapsgrunnlaget, som finnes stykkevis og delt. Nasjonale aktører som Miljødirektoratet, SSB og NIBIO har relevant og oppdatert kunnskap om ulike arealtyper og økosystemene, men databasene er ikke integrert. Det gjør det krevende for en kommune å ha oversikt over hvilke data som finnes og hvor, og hvordan databaser, kartlag og statistikk kan integreres og brukes inn i arealplanlegging. Her er det stort behov for samordning mellom nasjonale myndigheter. Kommunene etterspør også en mer samordnet stat når det gjelder å definere hvordan kommunene kan ta i bruk arealregnskap for økosystemene i en mer bærekraftig arealforvaltning. I 2021 utvidet også EcoGaps Sabimas nettside "Naturkampen" med tre nye indikatorer.

Ecogaps departs from apparent research gaps in existing scholarship related to the usability of ecosystem knowledge and the role of fragmented political-administrative systems, and studies how these structural challenges can be overcome by means of impact assessments (IAs) and ecosystem accounts (EAs). IAs and EAs serve as integration mechanisms feeding ecosystem knowledge into planning and decision-making processes by measuring outcomes of proposed activities for the environment. They are not entirely new to public administration, but have been potentially strengthened in recent years by the Water framework directive and provisions enshrined in the Norwegian Nature Diversity Act. Yet, IAs are unevenly applied across public administrative jurisdictions in Norway. EAs are new, promising integration mechanisms, making changes in ecosystem status ‘visible’ to planners and policy-makers by integrating several strands of knowledge into a coherent system. Without integrated ecosystem accounting, consequences of bio diversity loss are more easily ignored in spatial planning processes and decision-making. Combining experiences from an innovation pilot in Viken with time-series survey data never utilized before and in-depth interview data, EcoGaps will systematically map and study how IAs and EAs are applied in water managment and land-use planning in Norway, and how such practices can promote more coherent policy- and decison-making prioritizing biodiversity and ecosystem functioning. The superior research question is: To what extent, how and under what circumstances do EAs and IAs work as procedural integration mechanisms, able to overcome fragmented, decision- and policymaking and contribute to more sustainable governance of ecosystems? EcoGaps will also develop, test and disseminate new ecosystem accounting practices at local and regional levels in the County of Viken, through a researcher - practitioner collaboration which will make rapid implementation likely.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling