Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management

Alternativ tittel: Mind the gap: Integrering av naturkunnskap i beslutningsprosesser på tvers av styringsnivå og sektorer i økosystembasert forvaltning

Tildelt: kr 11,5 mill.

Forskning har dokumentert et vedvarende gap mellom naturvitenskapelig kunnskap om økosystemene på den ene siden, og den faktiske bruken og vektingen av denne kunnskapen i forvaltningens politikkutforming, planlegging og beslutningsprosesser. Økosystemer trues i økende grad av arealbruk, tap av biologisk mangfold og klimaendringer, samtidig som ulike forvaltningsnivåer, sektorenes silo-organisering og oppsplittede beslutningsprosesser utfordrer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av økosystemene. EcoGaps studerer hvordan bruk av økosystemkunnskap kan styrkes i arealplanleggingen og vannforvaltningen på lokalt og regionalt nivå i Norge, ved å fokusere på naturregnskap og konsekvensutredninger. Vi undersøker i hvilken grad, hvordan og under hvilke betingelser naturregnskap og konsekvensutredninger kan motvirke fragmenterte forvaltnings- og beslutningsprosesser, og bidra til mer bærekraftig forvaltning av økosystemene. EcoGaps har to hovedformål. For det første er hensikten å teste ny metodikk for naturregnskap basert på FNs system for «Experimental Ecosystem Accounting», i kommunal og regional planlegging i Viken i Norge. Vi vil dokumentere erfaringer og beste praksis, utvikle digitale verktøy og en 'veiviser' for oppskalering i regionen. For det andre tar EcoGaps sikte på å frembringe bredere og mer systematisk forskning om hvordan ulike institusjonelle settinger påvirker bruken av økosystemregnskap og konsekvensutredninger i vannforvaltningen og arealplanleggingen, basert på surveyer og intervjuer. Forhold vi studerer er: hvordan incentiver og regler fra EU blir tolket og praktisert, hvordan samordningsintensjonene i plan- og bygningsloven kan nås, og hvordan samhandlingen mellom lokalt og regionalt nivå kan styrkes. EcoGaps tar slik mål av seg til å identifisere beste praksis og institusjonelle drivere for økosystemkunnskap når det gjelder både arbeidsprosesser på lokalt og regionalt nivå, flernivå-koordinering og samordning på tvers av sektorgrenser.

Ecogaps departs from apparent research gaps in existing scholarship related to the usability of ecosystem knowledge and the role of fragmented political-administrative systems, and studies how these structural challenges can be overcome by means of impact assessments (IAs) and ecosystem accounts (EAs). IAs and EAs serve as integration mechanisms feeding ecosystem knowledge into planning and decision-making processes by measuring outcomes of proposed activities for the environment. They are not entirely new to public administration, but have been potentially strengthened in recent years by the Water framework directive and provisions enshrined in the Norwegian Nature Diversity Act. Yet, IAs are unevenly applied across public administrative jurisdictions in Norway. EAs are new, promising integration mechanisms, making changes in ecosystem status ‘visible’ to planners and policy-makers by integrating several strands of knowledge into a coherent system. Without integrated ecosystem accounting, consequences of bio diversity loss are more easily ignored in spatial planning processes and decision-making. Combining experiences from an innovation pilot in Viken with time-series survey data never utilized before and in-depth interview data, EcoGaps will systematically map and study how IAs and EAs are applied in water managment and land-use planning in Norway, and how such practices can promote more coherent policy- and decison-making prioritizing biodiversity and ecosystem functioning. The superior research question is: To what extent, how and under what circumstances do EAs and IAs work as procedural integration mechanisms, able to overcome fragmented, decision- and policymaking and contribute to more sustainable governance of ecosystems? EcoGaps will also develop, test and disseminate new ecosystem accounting practices at local and regional levels in the County of Viken, through a researcher - practitioner collaboration which will make rapid implementation likely.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling