Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

CCShip - Deploying Carbon Capture and Storage for ships to enable maritime CO2 emission mitigation

Alternativ tittel: CCShip - Implementering av karbonfangst og lagring for skip for å muliggjøre maritim CO2-utslippsreduksjon

Tildelt: kr 11,2 mill.

Som en effektiv transportmetode har sjøfart vært ryggraden i verdensøkonomien, og utgjør over 75% av den globale handelen per volum. Internasjonal skipsfart er derfor ansvarlig for 2% av de globale klimagassutslippene. For å oppnå målet i Paris-avtalen er det avgjørende å redusere utslipp av drivhusgasser betydelig. Dette vil ha stor innvirkning på marin industri og Norge som det 5. største skipseierlandet. Flere teknologier kan brukes til å redusere disse utslippene betydelig, for eksempel bruk av drivstoff uten karbon som hydrogen og ammoniakk, elektrifisering og karbonfangst og -lagring (CCS). Implementering av drivstoff uten karbon vil være nødvendig for avkarbonisering av sjøtransport, men lav modenheten av teknologien og støtteinfrastruktur gjør at dette hovedsakelig er relevant i et mer langsiktig perspektiv. På grunn av den allerede høye modenheten for applikasjoner på land, kan innebygde CCS-systemer spille en viktig rolle i å oppfylle utslippsmålene før karbonfritt drivstoff blir levedyktig. Med tanke på den lange levetiden til eksisterende og planlagte hydrokarbondrevne skip, vil trolig også skipsbasert CCS bli et langsiktig tiltak. Hovedmålet med CCShip-prosjektet er å utvikle kostnadseffektive løsninger for CCS ombord i skip, samt å forstå når CCS kan være en mer attraktiv teknologi enn alternative løsninger for å redusere CO2-utslipp fra skip. Med absorbsjonsbasert CO2-fangst som base case, vil forskjellige CO2-fangstløsninger undersøkes for å identifisere potensialet (når det gjelder vekt, kompakthet, integrering, effektivitet og kostnad) for forskjellige skipstyper og transportapplikasjoner (størrelse, drivstofftype, reiseavstand), med tanke på både nye skip og ettermontering på eksisterende fartøy. I 2021 har prosjektet fokusert på å definere case studiene som vil bli vurdert i prosjektet, samt å starte screeningen av nye CO2-fangstteknologier for maritim anvendelse. En doktorgradsstudent ved NTNU, som jobber med løsemiddelbasert fangst for maritim bruk, har også kommet i gang med sine studier.

Maritime shipping is an integral part of the world economy, accounting for over 75 % of the global trade by volume. Today, international shipping accounts for 2 % of global greenhouse gas (GHG) emissions and these are predicted to grow by 50-250 % by 2050 compared to 2008. In 2018, the International Maritime Organization adopted a strategy for reduction of GHG emissions from ships in line with international climate agreements by 50 % in 2050 compared with 2008 levels. This poses a challenge to the maritime industry and Norway as the 5th largest ship owning country. CCShip will be a key contribution in developing new knowledge and technologies for climate-friendly solutions for maritime transport through cost-effective CO2 capture and storage applications for ships. CCShip will develop in-depth knowledge on key factors influencing the potential of onboard CCS such as different engine systems, voyage distance, ship type, size and CO2 capture rate. To develop solutions for both near- and long-term deployment, CO2 capture from ships based on mature solvent-based technology and the potential of next generation technologies will be investigated with the goal to significantly reduce the cost of implementation. This is done through comprehensive case studies to identify when CCS can be cost-competitive with alternative solutions for CO2 emission reductions from ships such as ammonia, hydrogen and batteries. Building on the other activities of the project, CCShip will identify and lay a roadmap on key aspects (technical, economic, incentives to facilitate implementation, legal and regulatory) to enable deployment of cost-effective CCS on ships. CCShip comprises a strong industry consortium, with several important companies in the field of maritime industry and its network. The project will function as an arena for networking and cooperation between these partners to share experiences and collectively advancing the research frontiers in this field. In 2021, the project has focused on defining the case studies that will be considered in the project as well as starting the screening of novel CO2 capture technologies for maritime application. A PhD student at NTNU, working on solvent based-capture for maritime application, has also join the CCShip.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2