Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT)

Alternativ tittel: Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning

Tildelt: kr 12,3 mill.

Algoritmisk tenkning (AT) regnes som en viktig kompetanse for det 21. århundre. Å arbeide med AT er å utvikle analytisk og kritisk tenkning, kreativitet, problemløsingsevner samt innsikt i vitenskapelige praksiser. Disse ferdighetene er avgjørende for læring og demokratisk deltakelse i samfunnet. Internasjonalt har AT har i nyere tid fått en mer fremtredende plass gjennom inkludering i skolene. AT er blitt introdusert på ulike måter i nordiske læreplaner, og ble i Norge integrert gjennom LK20 fra 2020. MASCOT (Mathematics, Science and Educational Thinking) har som mål å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser om AT i nordisk lærerutdanning og skole. MASCOTs fokus er hovedsakelig på AT i matematikk og naturfag. MASCOT er et samarbeidsbasert, tverrfaglig forskningsprosjekt som samler et konsortium av eksperter fra ledende nordiske lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, Finland og Danmark og involverer 6 partnerskoler i Norge og Finland. MASCOT er basert på et langtidssamarbeid mellom lærere, studenter og forskere. Prosjektet kommer til å gjennomføre utprøvinger ved lærerutdanningsprogrammer og skoler knyttet til de Nordiske deltagerinstitusjonene, og legger vekt på samarbeid og utveksling og mellom partnerne for å trekke lærdom fra hverandres ekspertise. Partnerskap mellom aktørene i MASCOT har som mål å knytte undervisnings-, lærings- og vurderingspraksiser i skole og lærerutdanning tettere sammen. Den overordnede forskningstilnærmingen er design-basert forskning (design-based research). Et av MASCOTs mål er å undersøke nøkkelelementene og omfanget av definisjoner, forståelser og presentasjoner av AT i skole, lærerutdanning og styringsdokumenter . Forskere i arbeidspakke 1 har begynt å kartlegge de ulike representasjonene av CT i danske, finske og norske læreplaner. Foreløpige funn ble presentert på NERA-konferansen (Nordic Educational Research Association). MASCOT gjennomfører for tiden en systematisk gjennomgang av litteratur om undervisning, læring og vurdering av AT i matematikk og naturfag. MASCOT har holdt en kick-off workshop med alle medlemmer av konsortiet. MASCOT har også holdt en workshop for lærere, forskere og PhD-studenter hvor det ble arbeidet med å utvikle nye pedagogiske praksiser og planlegge intervensjonen som skal gjennomføres i skolen. Konsortiet har også holdt workshop for lærerutdannere for å planlegge intervensjonen knyttet til AT i lærerutdanningene ved INN, OsloMet og KP. Oppdatert informasjon om MASCOTs aktiviteter finnes på https://uni.oslomet.no/mascot/ og ResearchGate

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT) is a collaborative interdisciplinary research project which brings together a unique consortium of dedicated experts from leading Nordic teacher education (TE) institutions in Norway, Finland and Denmark and involving 5 partner schools in Norway and Finland. Computational thinking (CT) is a universal 21st century competence, a generic skill fostering students’ analytical and critical thinking, creativity, problem-solving and scientific literacy practices. These skills are crucial to democratic participation. CT has recently been introduced in Nordic curricula. Research from countries that have already introduced it in curricula indicates that student teachers with no previous exposure to CT have only a superficial understanding of its core concepts even after its introduction. These findings suggest that many of the student teachers will not be capable of designing lessons that integrate CT in a meaningful way, which indicates a future challenge for schools. Current research-based approaches to CT fail to address the interplay between CT as a generic and subject specific skill, both in teaching, learning and assessment. Drawing on the different backgrounds from Nordic TE and schools, MASCOT addresses and examines these issues. As a design-based collaborative research project, MASCOT aims to develop significant knowledge about teaching, learning, and assessment processes of CT in TE and schools. MASCOT will use these theoretical insights to develop a foundation for the development of frameworks consolidating CT as a solid educational concept, across TE and school, making this knowledge relevant for the emerging practices.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren