Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial Resistance in One Health Interfaces

Alternativ tittel: Antimikrobiell resistens i et Én helse-perspektiv

Tildelt: kr 15,9 mill.

Én helse-konseptet anerkjenner den gjensidige avhengigheten som er mellom mennesker, dyr og miljø, og som betyr at spørsmål knyttet til folkehelse, dyrehelse og miljøhelse må sees i et helhetlig perspektiv. For å studere samspillet mellom mennesker, dyr og miljø og hvordan dette påvirker forekomst og spredning av smittestoffer og antimikrobiell resistens (AMR) er det viktig med tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. I CORNELIA har vi satt sammen forskere med kompetanse fra alle de tre Én helse-sektorene, og koplet sammen miljøer som er vant til å jobbe med enten et biologisk eller et teknologisk utgangspunkt. AMR er en av vår tids største helsetrusler, og en høyaktuell utfordring for både human- og veterinærmedisinen. Bruk av antimikrobielle midler er den viktigste drivkraften for utvikling og spredning av resistens, og gener som koder for de samme resistensegenskapene er i mange tilfeller beskrevet å forekomme hos bakterier isolert fra mennesker, dyr og miljø. I CORNELIA vil vi studere hvordan utvikling og spredning av AMR skjer mellom bakterier fra mennesker, dyr og miljø. Våre forskningsspørsmål bygger på at avløpsvann, slam og gjødsel er en smeltedigel for møter mellom disse bakteriene, og at forholdene i grensesnittene ligger godt til rette for utvikling av flere resistente varianter. Bakteriene vil kunne overføres fra avløpsvann og slam til jord og vann og videre tilbake til matkjedene. CORNELIA vil studere hvilken konsekvens dette kan ha for folke- og dyrehelse. Vi vil utvikle strategier som bør ligge til grunn for et mulig framtidig nasjonalt overvåkningsprogram for AMR i miljøet, parallelt til eksisterende programmer for mennesker, dyr og mat. Vi jobber også sammen med to nye selskaper som skal teste ut innovative løsninger for å redusere mengden av AMR som slippes ut fra renseanleggene, der vi bruker VEAS og OUS som lokaliteter for våre forsøksoppsett. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, UiT, FHI, NIBIO, NIVA, OUS, VEAS, Blueshift og Sustaintech.

The One Health perspective is based on an understanding that human, animal and ecosystem health are inextricably linked. As antimicrobial resistance (AMR) exists in and affects all sectors, a One Health approach is required to address the dynamic and cross-sectorial behavior of the current AMR-threat. Environmental compartments as water and soil are dynamic and complex compartments representing important interfaces for all One Health sectors but are yet the most neglected part of One Health-AMR initiatives. The CORNELIA project (Antimicrobial Resistance in One Health Interfaces) challenges the environmental knowledge gap, and addresses development and dissemination of AMR in soil and aquatic environments as they are important interfaces between humans and animals. We do this with an interdisciplinary and cross-sectorial approach, involving participation from all the three pillars of One Health and bringing the biology and technology sectors together in exploiting new technologies for data analysis and surveillance, development of diagnostic tools and establishment of mitigation measures. CORNELIA is organized into five scientific workpackages, and each workpackage is designed to fill in knowledge gaps described in previous research and risk assessments: 1) Occurrence of AMR in environmental interfaces, 2) New diagnostic tools and new technologies for diagnosis and metagenome and whole genome sequence data, 3) Persistence, transmission and expression of AMR in environmental interfaces, 4) Strategies for surveillance of AMR in the environment, 5) Innovative technologies for AMR mitigation and wastewater treatment. The comprehensive CORNELIA team consists of scientific partners from NMBU, FHI, UiT, NIBIO, and NIVA, and two start-up companies within wastewater technology; Blueshift AS and Sustaintech AS. Access to relevant sampling and testing of technology are ensured through collaboration with OUS and VEAS.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet