Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT)

Alternativ tittel: Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter

Tildelt: kr 16,0 mill.

Pasienter med smerte trenger god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet på lang sikt. I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvarig opioidbehandling av kronisk smerte har god effekt. Negative konsekvenser knyttet til langvarig bruk er alvorlige bivirkninger, som risiko for overdose og avhengighetsutvikling. Den pågående opioidepidemi i USA, forårsaket av for omfattende forskrivning av opioider til smertepasienter, har ført til dramatiske helse- og samfunnsmessige konsekvenser. POINT-prosjektets overordnede mål er å skaffe til veie kunnskap for å optimalisere behandlingen av pasienter med kroniske smerter for å unngå unødvendig opptrapping av opioidbehandling. Målet er at dette på sikt skal forhindre uønskede konsekvenser av opioidbehandling og øke pasientenes livskvalitet. Til slutt vil prosjektet forhåpentligvis forhindre en opioidepidemi i Norge. For å oppnå hovedmålet vårt vil vi fokusere på smerte pasienter og deres leger, ettersom økende opioidbruk utvikler seg i samspill mellom pasient og lege. Vi vil bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å belyse problemstillingene. Data fra nasjonale registre vil bli brukt for å identifisere risikofaktorer for langvarig bruk av opioider og konsekvenser av langvarig bruk. Ved hjelp av kvalitative metoder vil vi systematisere, beskrive og forklare pasientenes og behandlende legers perspektiver på opioidbehandling og bedre kommunikasjon mellom pasient og lege. Prosjektet vil evaluere effekten av en kunnskapsbasert opplæring intervensjon rettet mot allmennleger. I tillegg vil prosjektet utvikle og teste to ikke-medikamentelle intervensjoner som består av en tverrfaglig gruppebehandling og et e-helseprogram. Kommunikasjon mellom pasient og lege så vel som mellom ulike omsorgsgivere vil være i fokus.

The ongoing opioid epidemic in the USA – caused by inappropriate prescribing of opioids to pain patients – has led to dramatic health and societal consequences. Several factors, the escalating use of opioids to chronic pain patients, the increasing use of strong opioids in particular, and the increasing number of overdoses caused by prescription opioids – point to the start of an opioid epidemic in Norway. Surprisingly, we know little about how patients who develop long-term opioid use in Norway differ from those who quit after shorter treatments. Our understanding of the complex mechanisms behind opioids role in chronic pain alleviation is also poor. We need more knowledge of how to optimize treatment to chronic pain patients to reduce the disease burden, and the societal burden. The overall objective of the POINT-project is to help opioid prescribers optimize treatment for chronic pain patients to reduce pain without escalating opioid treatment, to prevent adverse consequences of opioid treatment, and to increase patients’ quality of life - to ultimately prevent an opioid epidemic in Norway. To achieve our main objective, we will focus on pain patients and their doctors, as escalating opioid use develops in their interaction. We will use a mixed methods approach and complementary data sources. Data from nationwide registries will be used to identify risk factors for long-term opioid use and consequences. By using qualitative methods and surveys we will systematize, describe and explain the patients’ and prescribers' perspectives on opioid treatment as well as communication between all invoked parties. The project will evaluate the effect of a knowledge-based update visits intervention directed towards general practitioners, and develop and test two interventions: a community-based group treatment and a self-guided e-health program. Communication between patient and prescribe as well as between care givers will be in focus.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering