Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Recycled Plastics for Food Contact Packaging

Alternativ tittel: Resirkulert plast for matvareemballasje

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet RecyFoodPack har som mål å utvikle innovative plastemballasjesystemer som øker bruken av resirkulert plast, samtidig som matsikkerhet og -kvalitet ivaretas og bidrar til å nå norges sirkulærøkonomimål. RecyFoodPack vil løse utfordringer knyttet til matsvinn og mattrygghet, nye emballasjekrav, reduserte klimagassutslipp og utvikling av sterkt forbedrede produkter og prosesser, med hensyn til matvarer så vel som til deres nye resirkulerte plastemballasje. WP1: I den første arbeidspakken har prosjektet fokusert på å identifisere egnede matemballasjesystemer for å initiere casestudier på lukkede kretsløp(WP2) og med resirkulert plast bak en funksjonell barriere (WP3). I workshop og samarbeid med bransjepartnerne er potensielle typer matemballasje identifisert. Arbeidet legger vekt på valg av matemballasjetyper med store volumer i Norge, og særlig på valg av polyolefinbasert matemballasje. Videre arbeid med intensjon om å identifisere andre applikasjoner og mulige hindringer pågår. WP2: For den andre arbeidspakken er PP- og PET-skåler og beger valgt ut til casestudier for lukket gjenvinning. PET-skålene vil bli samlet inn under streng kildekontroll og vil ikke bli blandet med annet husholdningsavfall. Stive polypropylen (PP) monomaterialer er valgt ut til en mer utvidet studie, da det ikke finnes matkontaktgodkjente lukkede kretsløpsystemer for polyolefiner i Norge i dag. Kvaliteten på PP sortert ut fra norske forbrukeres blandede plastavfall og generelt blandet avfall vil bli sammenlignet med avfall sortert direkte av forbruker. Dette vil gi innsikt i og demonstrere hvilken type sorteringssystem som trengs for å ivareta mattryggheten ved resirkulering av polyolefiner til direkte matkontakt. Hvis mattryggheten ikke kan bringes innenfor de nødvendige sikkerhetsmarginene, vil funksjonelle barrierer bli undersøkt for disse lukkede kretsløpene. I tillegg vil disse systemene sammenlignes med ikke-matgodkjent resirkulert PP som utnyttes bak en funksjonell barriere (WP3). For å samle den valgte plasten planlegges håndplukking fra de ulike sorterte plastavfallsstrømmene i Norge, og det er satt i gang arbeid sammen med barnehager for å demonstrere forbrukersorteringstilnærmingen. Arbeidet sammen med barnehagene vil være en del av å vise at plast kan resirkuleres og brukes igjen, i motsetning til å bli avfall som kan ende opp i havet og dyr. WP3: I den tredje arbeidspakken vil resirkulert materiale bak en funksjonell barriere bli evaluert, inkludert plastavfall som ikke er sortert som plast godkjent for bruk i matvaremballasje. PE fleksible filmer for frossen mat, PP-beger og PET-skåler er valgt ut til casestudier. PET- og PP-brettene vil begge bli studert i et simulert lukket kretsløp og sammenlignet med den ikke-matgodkjente resirkulerte plasten bak en funksjonell barriere. Topp moderne løsninger vil bli undersøkt for utnyttelse av funksjonelle barrierer og for å finne egnede barrieresystemer som kan resirkuleres. Arbeidet er i planleggingsfasen, og norske materialer vil bli sammenlignet med europeiske referanser. WP5: Denne arbeidspakken undersøker plastemballasjeavfallssystemet. For å øke resirkuleringen av plastemballasjeavfall og for å lette bruken av resirkulert plast i næringsmiddelindustrien, er det nødvendig med en grundig forståelse av og innsikt i dagens avfallshåndteringssystem. Litteraturgjennomgangen i denne arbeidspakken har gitt verdifull innsikt i ytelsen, utfordringene og kritiske faktorer i disse systemene. I neste fase vil de norske avfallssystemene bli analysert grundig, og kritiske ytelsesfaktorer (om resirkuleringsgrad og miljøpåvirkning) vil bli identifisert, kvantifisert og sammenlignet med litteraturfunn. Deretter vil nødvendige systemendringer for å øke bruken av resirkulert plast i næringsmiddelapplikasjoner bli analysert og casestudier vil bli evaluert separat for å støtte beslutningstaking i disse tilfellene. Parallelt med avfallssystemanalysen har denne arbeidspakken også kartlagt hvordan bærekraftsmålene brukes av prosjektpartnerne. Denne kartleggingsøvelsen ligger til grunn for denne arbeidspakken for å øke forståelsen av hvordan bedrifter kan bidra til å nå bærekraftsmålene.

RECY-FOOD-PACK aims to safeguard food safety and quality, while developing innovative plastic packaging systems that increase the use of recycled plastic and contribute to achieving Norway’s circular economy target. Food safety is critical at every stage of the food chain from production to harvest, processing, packaging, storage, distribution, all the way to preparation and consumption. Plastic packaging preserves the safety and quality of food products throughout the distribution chain to the consumer. In order to reach circular economy targets more food packaging needs to be recyclable, and more food packaging must be made from recycled plastics. RECY-FOOD-PACK will develop a comprehensive knowledge platform for safe food packaging from recycled plastics, comprising scientific knowledge and innovations for the partners that are new, both nationally and internationally. The food plastics packaging systems and value chains will be assessed by LCIA as a tool to enable progress measurement versus the selected SDG's (no 3, 9, 12, 13).

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi