Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Land-use change and changing windpower governance: Process, practices and pressure

Alternativ tittel: Endringer i arealpress og vindkraftutvikling: Prosesser, praksiser og press

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektet analyserer endringer i prosedyrer for beslutninger om konsesjon av vindkraft i Norge, og hvordan disse påvirker utfallets legitimitet og press på endring av arealbruk i urørte områder. Ved å anvende sammenligninger med Sverige og planlegging av hyttefelt vil funnene sikres en videre anvendelse. Gjennom dette fokuset henvender WINDGOV seg til et kontroversielt tema i norsk og europeisk offentlighet og forvaltning. WINDGOV hviler på inkluderingen av sentrale brukerpartnere som representerer relevante myndigheter og interessenter på alle nivåer, i tillegg til en svært erfaren og tverrfaglig forskningsgruppe med lang kompetanse innenfor statsvitenskap, juss, og offentlig planlegging. Prosjektet har gjennomført ytterligere søk og behandling av data for å kartlegge og den gradvise endringen i arealbruk forårsaket av utvikling innen vindkraft og hytteutbygginger over tid. De innledende resultatene av dette er diskutert med brukerpartnerne. Prosjektgruppa holder på å designe analytisk opplegg for studiene av endringene i konsesjonsordningen og hvordan dette påvirker legitimitet for vindkraft. Dette ble diskutert med brukerpartnerne på oppstartmøte i oktober, og designet av en survey til alle kommunene i Norge sammen med Kommunenes sentralforbund er i ferd med å bli utviklet. Prosjektet har observert et kraftig skifte i kommunenes standpunkt til vindkraft, som vi vil undersøke nærmere. Mulighetene i kontrasterende sammenligninger vil også utnyttes, ved å analysere planlegging av vindkraftutbygginger sammenlignet med planlegging av hytteutbygginger. Målet er å utvikle kunnskapen om hvordan planordninger, lokal forankring og andre faktorer fører til forskjeller i opplevd legitimitet og arealutvikling. Her er det pågående arbeid for å velge case for sammenligning, som har blitt diskutert med referansegruppa. Senere i prosjektet vil prosjektgruppen sammenligne juridiske rammer og praksiser for vindkraft i Norge og Sverige. Et dedikert fokus på kommunikasjon og inkludering av prosjektets brukerpartnere muliggjør tverrfaglig kunnskapsutvikling som er svært relevant for brukerpartnerne, offentlige praksiser, politikk og andre berørte. Siden prosjektet bygger på kompetanse fra arbeid i tidligere prosjekter ved FNI har det vært mulig å bruke anledningen til tidlig populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon av disse erfaringene til brukerpartnerne fra begynnelsen av prosjektet. Dette samtidig som den akademiske kunnskapen som ligger til grunn for slik formidling videreutvikles i tråd med prosjektets mål. I tillegg vil prosjektet bidra til den akademiske forskningsfronten om konsesjons- og planleggingspraksiser og hvordan disse påvirker legitimitet og press på arealer.

The project analyses changes in windpower licensing in Norway, and their influences on outcome legitimacy and pressure on land-use change in untouched areas. Also, comparisons with Sweden and a contrasting case of second homes planning contributes to the findings. Research on licensing schemes and their outcomes has been limited, with some exceptions. In studying this, WINDGOV addresses head on a currently polarised and highly controversial area in Norwegian and European public management and general public. WINDGOV rests on the inclusion of key user partners representing relevant authorities and stakeholders at all levels, and a highly experienced and interdisciplinary research group. With these assets the project studies the incremental land-use from windpower and second homes over time (WP1); the changes in licensing scheme and influence on output legitimacy and a stark shift in municipality stand on windpower (WP2); a contrasting case with second home planning arrangements (WP3); comparisons of legal frameworks and practices in Norway and Sweden (WP4); draws out general findings and lessons for academic and users (WP5); and, finally, has a dedicated focus on communication assisted by FNI's Head of Information. The project includes a particular emphasis on the user partners throughout. This enables the interdisciplinary research to generate knowledge that is highly relevant for the user partners and beyond, as well as contributing to the research frontier on licensing and planning, and the influence from the organisation of and changes in these on outcome legitimacy and land-use pressure. The combination of sound academic research, active involvement of strategic user partners, a timely and relevant project, and an interdisciplinary collaborative project will ensure significant impact.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima