Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Enhancing the potential of Calanus finmarchicus as raw material for sustainable aquaculture feed ingredients

Alternativ tittel: Økt potensiale av Calanus finmarchicus som råstoff til bærekraftige fôringredienser i havbruk

Tildelt: kr 11,9 mill.

En viktig utfordring for havbrukssektoren fremover er tilgang på bærekraftige fôringredienser som oppfyller næringsbehovet for laksen, og som kan produseres kostnadseffektivt i store volum. I dag produseres kun 2% av maten vår i havet, men havet rommer flere arter som i dag ikke blir høstet, eller som kun utnyttes i liten grad. Én slik art som finnes i store volum er Calanus finmarchicus, raudåta. Det er estimert at det produseres 290 millioner tonn raudåte årlig bare i Norskehavet. Det er kun i de siste årene at det er åpnet for kommersielt raudåtefiske i Norge, og dermed gjort det mulig å høste og fremskaffe ingredienser i vesentlige volum av denne arten. -I 2019 ble kun 352 tonn høstet, av totalkvoten som var på 254 000 tonn. Raudåte er en kilde både til proteiner og omega-3 fettsyrer, men det er behov for å utvikle teknologi både for mer effektiv høsting og prosessering for å utnytte denne ressursen i større grad. Hovedmålet for CalaFeed er å fastslå og øke potensialet for å utnytte raudåte, en naturlig ressurs som har potensialet til å tilfredsstille de krav til fiskefôr som stilles fra industrien, forbrukerne og samfunnet. Spesielt vil man se på prosesser for full utnyttelse av det høstede råstoffet, og effekten av proteinfraksjon vil bli testet ut i fiskeforsøk. Fiskefôr er den enkeltfaktoren som bidrar mest til karbon-miljøavtrykket til norsk laks. Miljø- og klimaaspektet ved nye fôringredienser fra raudåte vil være en sentral del av prosjektet. Prosjektet ledes av forskere fra SINTEF Ocean, og konsortiet består av forskere fra Nofima, NTNU, og CSIC i Spania, så vel som industriaktørene Calanus AS og Skretting. Sammen skal disse jobbe for å øke potensialet av raudåte som en bærekraftig fôrressurs til norsk oppdrettslaks. Samarbeidsprosjektet er finansiert av Forskningsrådet. I dag blir raudåta frosset om bord for videre prosessering på land. Et viktig mål i prosjektet er å finne metoder for stabilisering av råstoffet - som er egnet for større volum og også for høsting lenger til havs. Stabiliseringsmetoden må bevare kvaliteten til oljen samtidig som den er egnet for å produsere protein-fraksjoner med god kvalitet. I den første prosjektperioden har man skaffet råstoff og analysert denne for kjemiske sammensetning. Lipidinnholdet i raudåte er kjent for å variere mye ; verdier mellom 15 og 63 % av tørrvekt er rapportert for kopepodittstadiene IV og V. Analysene viser at fettinnholdet er 17 % av tørrvekt. Det er lagt planer for eksperimenter både når det gjelder stabilisering og videre prosessering. I løpet av de neste månedene vil man studere effekt av ulike lagrings-pH på kvalitet av biomassen, for å få mer kunnskap om stabiliteten av råstoffet ved ulike lagringsbetingelser. Ekstrakter vil bli produsert både ved tradisjonell fiskemelprosess, hydrolyse og ensilering. Screening av bioaktivitet av disse fraksjonene vil bli utført hos CSIC (antioksidativ og anti-inflammatoriske responser) og Nofima (antimikrobiell aktivitet). Det er gjort innledende tester for å separere lipider og å produsere ulike proteinfraksjoner. I den neste prosjektperioden vil man optimalisere prosessteknologi for å få egnede fraksjoner for bruk i bioaktivitetstester og til fôrproduksjon. Utlysningstekst for en 2årig postdoktor- stilling hos NTNU, vedrørende bærekraftsvurdering av nye fôringredienser fra raudåte, har blitt ferdigstilt. Stillingen vil bli utlyst i den nærmeste fremtid, og planlagt start for Postdoktoren er våren 2021.

A major challenge for the aquaculture sector is access to sustainable and cost-effective feed ingredients. The zooplankton Calanus finmarchicus is a natural resource widely available in Norwegian waters, and has a beneficial chemical composition for use in salmon feed: the lipid fraction is astaxanthin rich and with high n-3 PUFA content, the proteins have well balanced amino acids composition, and free amino acids are known to induce strong feeding responses. However, there are still challenges to overcome to unlock the potential in utilization of the species. The overall aim of the CaleFeed project is to enhance the potential of C.finmarchicus as an aqua feed ingredient, contributing to a sustainable growth of the Norwegian aquaculture sector. The project will develop handling and processing technologies for production of nutritional feed ingredients, and evaluate their effect in feeding trials. The project will increase knowledge on the potential of commercial production of feed ingredients from C.finmarchicus, and evaluate social, economic and environmental sustainability. The project is closely coordinated with newly financed SFI Harvest, coordinated by SINTEF Ocean, which aims to develop cost-efficient harvesting solutions. The CalaFeed project brings together a pioneering Calanus processing company and the aqua feed producer with most experience on using C.finmarchicus as an ingredient, expertise within feed raw material sourcing, together with research experts on raw material processing, nutrition and sustainability. The project covers: On-board handling, processing, feed nutrition and whole value chain sustainability. The main outcomes are new feed ingredients enhancing the beneficial composition of C.finmarchicus, an overview of Calanus' potential as a feed ingredient for salmon, and a sustainability assessment of C.finmarchicus- based feed production.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning