Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improve Atlantic salmon robustness in freshwater phase through training and feeding to a successfully timed sea transfer

Alternativ tittel: Forbedre robusthet av laks i ferskvannsfasen gjennom trening og fôring for å sikre optimalt tidspunkt for overføring til sjø

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektnummer:

320566

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Smoltifisering er en sentral prosess hos laks og innebærer mange morfologiske, fysiologiske og atferdsmessige endringer som gjør at fisken kan tilpasse seg til et liv i havet. Dagens kommersielle produksjonsprotokoller gir en smolt som er stor, men svak og ikke fullt ut tilpasset overføring til sjø, og som derfor sliter med smoltifiseringsprosessen. Dette problemet forverres av det ikke er samsvar mellom smoltifisering og sjøoverføring på grunn av de vanlige smoltifiseringsmarkørene er utilstrekkelige. Dette resulterer i høy dødelighet i anleggene etter overføring til sjøvann og er et alvorlig problem for produsenter og forbrukere, siden det skader fiskevelferden, omdømme og svekker produktiviteten av norsk lakseoppdrett. Prosjektet TIME4SUCCESS vil bidra til å løse disse utfordringene med å kombinere to tilnærminger: først ved å identifisere nye smoltifiseringsmarkører for å fastsette det beste tidspunkt for sjøoverføring; for det andre ved å forbedre laksens robusthet og dermed dens tilpasningsevne til sjøvann. For å produsere en mer robust laks vil vi bruke intervalltrening kombinert med en tilpasset fôringsstrategi for å sikre en optimal ernæringsstatus. Denne strategien tar sikte på å øke energifordelingen mot muskelvekst, og samtidig redusere stress og tidlig kjønnsmodning, samt å forbedre fiskens helse og motstandskraft. Alle stillinger knyttet til prosjekt er nå besatt og første forsøk har begynt. Målet med forsøket er å identifisere og validere smoltifiseringsmarkører. En grundig gjennomgang av eksisterende litteratur og kunnskap om temaet er et sentral delmål og er også blitt igangsatt. Resultatene fra TIME4SUCCESS vil bidra til en bærekraftig vekst av norsk oppdrettsnæring og samtidig til å oppnå FNs bærekraftmål for å forbedre matsikkerhet og redusere miljøpåvirkninger av matproduksjon.

The high mortality rates observed in Atlantic salmon farms after seawater transfer are a major concern for farmers and consumers, compromising the fish welfare and impairing the production of the Norwegian salmon farms. Major reasons for the high mortality are that fish produced in freshwater are not sufficiently robust at the time for seawater transfer. Currently, fish farms produce large smolts to reduce the time in open sea cages that comes at the expense of their robustness, resulting in production of weak and low performing salmon, with a high risk of diseases and also early onset of maturation. This problem is exacerbated by commonly used but insufficient smoltification markers, particularly for larger smolts. TIME4SUCCESS aims to resolve these challenges through a combined approach: 1. improve our understanding of the processes underlying smoltification and seawater preadaptation and identify a new toolbox with smoltification markers that will allow farmers to determine the best timing for the sea transfer; 2. enhance robustness and adaptation potential through synergistic benefits of training and feeding acquired during the freshwater phase. Training combined with a suitable feeding strategy ensures optimal nutritional status of the fish, enhances the energy allocation towards muscle growth, reduces early maturation and stress, and improves cardiac health and resilience. Producing more robust smolts in the freshwater phase while optimizing the timing for seawater transfer, will allow the fish to cope better with the transition and life in their new environment, make them more resistant to diseases and stress, and, hence, increase the output and sustainability of the production. The novel insights gained in TIME4SUCCESS will contribute to a sustainable growth of the Norwegian Atlantic salmon aquaculture industry, while strengthening the sustainable development goals by contributing to food security and reducing impacts on the marine environment.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning