Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning (ECoMAP)

Alternativ tittel: Tilgjengelig kartfested kunnskap om økologisk tilstand til støtte for en kunnskapsbasert arealforvalning (ECoMAP)

Tildelt: kr 20,4 mill.

Den globale naturkrisen og klimakrisen utgjør alvorlige trusler mot det biologiske mangfoldet på jorda, og mot menneskenes velferd, helse, og livsgrunnlag. Til tross for bred faglig enighet og økende bevissthet om at arealbruk og arealendring er en hovedårsak til disse koblede krisene klarer vi ikke å stoppe naturtapet. ECoMAP er motivert ut fra erkjennelsen av at denne manglende evnen til å nå våre felles miljøpolitiske mål bunner i at helt nødvendig kunnskap og informasjon ikke er tilgjengelig på en skala, og i et format, som når fram til de lokale og regionale beslutningstakere som sitter på nøkkelen til å stoppe naturtapet. ECoMAP vil først utvikle en felles problemforståelse mellom forskere, naturforvaltere, arealplanleggere i privat og offentlig sektor. Basert på disse diskusjonene vil vi utvikle høyoppløselige kart over en rekke indikatorer på naturverdier og økologisk tilstand. Vi vil deretter utvikle metoder for å kvantifisere og lage kart over økosystemers sårbarhet for miljøforstyrrelser. Til slutt vil disse nye kartleggingsmetodene og dataene bli gjort tilgjengelig for lokale beslutningstagere gjennom den nasjonale portalen Økologisk Grunnkart. Det unike ved ECoMAP er at vi kombinerer og integrerer moderne digitale applikasjoner for biologisk mangfold, økologisk mangfold og økologisk sårbarhet i et felles rammeverk, for deretter å gjøre dette tilgjengelig for beslutningstagere for å understøtte kunnskapsbasert naturforvaltning innenfor naturens og klimaets tålegrenser.

The global biodiversity and climate crisis pose major threats to ecosystems and human lives and livelihoods. Despite a solid global consensus that land-use and land-use change are major drivers of these dual crises, we are currently failing to halt the loss. We argue that this failure to effectively implement environmental policy goals stems from a lack of relevant knowledge and information at the scale, and in a format, of relevance to the local and regional decision-makers holding the key to land-use transformation. ECoMAP will bridge this knowledge gap by (O1) bringing together stakeholders from science, nature management, spatial planning, and the private and public sector to develop a joint cross-disciplinary understanding of the knowledge needed to strengthen the science-policy interface on biodiversity and ecosystems (WP1). Informed by these discussions, we will (O2) develop methodologies for producing high-resolution maps of a range of biodiversity-derived (WP2) and ecodiversity-derived (WP3) variables of relevance for assessing ecological state and condition. We will then (O3) develop methodologies for quantifying ecosystem resilience based on these variables in order to understand ecosystem vulnerability to environmental perturbations (WP4). Finally, (O4), these new mapping approaches and data will be implemented in and communicated through the Ecological Base Map infrastructure (WP5), ground-truthed against data from existing research and monitoring data, and calibrated against needs and opportunities identified nationally and internationally (WP6). The unique aspect of ECoMAP lies in combining and integrating state-of-the-art applications of biodiversity, ecodiversity, and resilience mapping into a common framework, from which we will develop tools and applications supporting evidence-based nature management to safe-guard biodiversity and ecosystem goods and services.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling