Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture

Alternativ tittel: Helhetlig regulering av multi-teknologi akvakultur

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

320612

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Lakseoppdrett er en svært innovativ industri, mye drevet av miljøutfordringer som lakselus. Lovende innovasjoner innen lukkede akvakultur anlegg og offshore anlegg har dukket opp nylig. Det er over tyve lukkede og semilukkede konsepter i sjø. Fremveksten av nye produksjonsteknologier i havbruk gir samfunnet nye utfordringer når det gjelder å utvikle ny politikk som muliggjør bærekraftig vekst i alle dimensjoner - økonomisk, miljømessig og sosial. Samfunnet har rett og slett ikke et politisk rammeverk som gjør det mulig for havbruksnæringen å bruke riktig miks av teknologier, og tillater næringen å bruke ny lukket teknologi i sjø og offshore anleggsteknologi. Dette prosjektet har som mål å gi ny kunnskap som muliggjør etablering av konsistente regulering av det nye spekteret av akvakulturteknologier. Prosjektet har deltakelse fra laksenæringen, miljøorganisasjoner og kystkommuner. Vi kombinerer økonomi, statsvitenskap og biologiforskning som vil gi ny kunnskap om kostnadene og fordelene ved ny teknologi, inkludert miljømessige og sosiale kostnader og fordeler for samfunnet. Forskningen vil inkorporere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn som uttrykt i FNs bærekraftsmål. Dagens reguleringer, med mye fokus på lakselus, har blant annet uheldige konsekvenser for velferden til oppdrettslaksen. Vi tar sikte på å foreslå nye reguleringer for havbruk som vil gi lakseselskaper sterke insentiver for å redusere miljøpåvirkningen og innovere.

Innovations in many areas have provided more technological opportunities for salmon aquaculture than we have ever seen before. Central innovations include open and closed production systems from land to offshore ocean which allow for several new value chain configurations. The emergence of new technologies and value chains in salmon aquaculture presents society with a new set of challenges in developing new policies that enable sustainable growth in all dimensions – economic, environmental and social. Currently society simply does not have a consistent policy framework for the new multi-technology aquaculture industry. This project aims to provide important insights enabling the creation of an integrated and consistent government regulation framework for the emerging range of salmon aquaculture production technologies. Through research with extensive stakeholder participation from salmon industry, environmental NGO and local government which combines economics, political science and biology research we will provide new knowledge about the costs and benefits of new technologies, including external environmental and social costs and benefits to society. The research and analytical framework will account for environmental, social and economic concerns as expressed in UN’s sustainability goals. The researcher and collaboration partners will provide extensive new documentation on economic, environmental and social aspects of emerging technologies, and employ this in bioeconomic models and analyses. We will propose a regulatory framework that can include quantitative mechanisms on production activities and emissions, and monetary incentives in the form of taxes and fees. The regulatory framework should aim to align aquaculture companies’ investment decisions with society’s sustainability concerns and objectives. Moreover, it should take into account uncertainties and asymmetric knowledge between government and industry regarding the performance of different technologies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning