Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Novel tools and knowledge for a future with no lice infestations in Norwegian aquaculture

Alternativ tittel: Nye verktøy og kunnskap for en fremtid uten luseinfeksjoner i norsk akvakultur

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

320619

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Samarbeidsland:

Hovedmålet med dette prosjektet er å identifisere stoffer atlantisk laks produserer som har sammenheng med hvor mottagelig eller resistent laksen blir mot to lusearter som bekymrer oss på grunn av deres effekt på fiskevelferd. I tillegg skal prosjektet utvikle verktøy som kan brukes til å øke laksens resistens og redusere luseinfeksjoner i Norge. Vi har allerede oppdaget betydelig genetisk variasjon i mottagelighet for lus hos norsk oppdrettslaks og funnet stoffer som skilles ut fra skinnet hos atlantisk laks som har sammenheng med denne variasjonen. Det vi ikke vet er hvilke mekanismer som trigger utskillelsen av disse stoffene og den genetiske bakgrunnen for disse mekanismene. Dette prosjektet vil identifisere verts-spesifikke stoffer som påvirker lusepåslaget og teste om måling av slike stoffer kan gi en nøyaktig fenotype slik at vi kan avle for luseresistens uten bruk av smittetester. Deretter skal vi identifisere og teste ut tilsetningsstoffer som kan tilsettes fôr for å blokkere laksens produksjon av stoffer som tiltrekker seg lakselus og øke utskillelsen av stoffer som frastøter lus. Vi skal også teste hva slags effekter avl for luseresistens vil ha på lusas reproduksjonsevne og hvilke epidemiologiske effekter det vil ha. Forskningsoppgavene og resultatene fra dette prosjektet vil sees i sammenheng med et separat prosjekt, finansiert av FHF, samt utnytte resultater fra tidligere prosjekter, for å gi økt avlsframgang og prioritere kandidatgener som kan manipuleres via fôrtilsetninger slik at vi kan produsere laks med høy eller fullstendig luseresistens. Resultater fra prosjektet vil være mer basiskunnskap om mekanismene bak luseresistens og forbedrede metoder for å øke både genetisk og ikke-genetisk motstand mot lakselus.

The overall aim of this project is to identify compounds (semiochemicals) that are associated with Atlantic salmon susceptibility and resistance to the parasitic copepodids Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus and to develop tools that can be applied to boost Atlantic salmon resistance and reduce lice infestation in Norway. We have previously established that there is substantial genetic variation in susceptibility to L. salmonis within farmed Norwegian Atlantic salmon populations and also detected some compounds released by the skin of Atlantic salmon that are associated with this variation. However the mechanisms triggering the release of these compounds, and their underlying genetic basis is still unknown. This project will identify host-specific semiochemicals (kairomones that attract and/or allomones that deter lice) within the Atlantic salmon population associated with the level of lice parasitisation, test whether measurement of semiochemical production could provide an accurate and more ethical phenotype (without challenge testing) for breeding to boost resistance, identify and test feed additives that could potentially block semiochemical attractant production or boost mucosal secretion of semiochemicals repelling lice and test for additional effects on the reproductive capacity of the lice and its epidemiology that might be derived from breeding for resistance. The research objectives and results of this project will integrate with those of a separate research project funded by FHF, and utilise results from our previous projects, to enhance genomic selection and prioritise candidate genes for manipulation via feed additives to produce salmon with full or high resistance. Outcomes will include improved fundamental knowledge of lice resistance mechanisms and development of tools that can be applied to boost genetic and non-genetic resistance to sea lice.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning