Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care

Alternativ tittel: Flere gode dager hjemme: Styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet

Tildelt: kr 15,9 mill.

Et økende antall eldre har behov for profesjonell helsehjelp, samtidig er kommunenes økonomi og tilgang til kvalifisert arbeidskraft begrenset. Tjenestene må derfor organiseres på måter som både dekker eldres hjelpebehov og er bærekraftig for samfunnet. En god kommunal strategi er tiltak som gjør at eldre personer kan bo lengre hjemme, og å støtte pårørende i å hjelpe dem med det. Dette er i samsvar med eldres ønsker og et helsepolitisk mål. Prosjektets overordnede mål er å styrke helsefremmende og tverrfaglig praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet og deres pårørende. Prosjektet skal utvikle kunnskap om hva eldre selv og pårørende opplever som viktig for å få flere gode dager hjemme, særlig hvilke faktorer som påvirker helsetilstanden, helsefremmede tiltak og samhandlingen mellom aktørene. Prosjektet skal bidra til økt helsekompetanse blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Forbedret helsekompetanse er viktig for å fremme helse og livskvalitet, styrke egenomsorg og forebygge sykdom. Skrøpelighet og sansetap er faktorer som påvirker eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende i eget hjem, og vil derfor ha et særskilt fokus. Prosjektet skal undersøke hvordan hjemmet kan oppleves helsefremmende og hva som karakteriserer eldre med tjenester i hjemmet når de søker sykehjemsplass, samt faktorer som kan forutsi flytting til sykehjem. IPLOS registerdata, kvalitative intervjuer og observasjon blir benyttet. Prosjektet skal utforske bruk av tverrprofesjonell simulering for å forbedre helsekompetanse, og trene helsepersonell i å utføre systematiske og tverrfaglige kartlegginger av hjemmeboende eldres helsetilstand for tidlig å kunne iverksette tiltak for å forsinke ytterligere svekkelse. Videre skal prosjektet undersøke hvilken innvirkning kartlegging av helsetilstanden kan ha for å gi bærekraftige og integrerte tjenester i kommunene slik at eldre får flere gode dager hjemme.Se filmen om prosjektet ved bruk av lenken: https://filesender.uninett.no/?s=download&token=091dd928-2d6e-44ec-8804-919ccb1242bd

The population of older people is rapidly increasing worldwide as well as in Norway. A growing number of older persons are in need of professional health care, which put a massive strain on municipal finance and workforce. A present and future challenge is to provide adequate health and care services to older persons. It is imperative to organize the services in a manner that is both adequate for the older persons in need of help and sustainable for society. A way to ensure this is to facilitate and promote measures allowing the older persons to have more good days at home. This is in accordance with the wishes of the older persons themselves, and it is a health political goal. A guiding principle in this area, and for this project, is health promotion. Accordingly, enabling the older person, their family caregivers and the healthcare professionals in obtaining health literacy and to actively engage with health determinants and their influence over quality of life is of great importance. It is a need for improved knowledge on what determines the transition process from home to residential care, as well as what can be done to postpone this transition. Studies suggest a need for strengthening interprofessional collaboration and systematic frameworks. One area of importance is a call for improving workforce competencies in assessing and acting upon indications of functional decline such as cognitive and sensory impairments and frailty. It is also a call for better collaboration and support for family caregivers, cooperation, and interplay among the health care personnel. The project addresses the knowledge gaps outlined by applying both qualitative and quantitative approaches. As there is a pressing need to transfer the insights from the study, the study will test and assess an interprofessional simulation intervention to train the health care personnel with a goal to improve adequate measurements and enhance communication skills to improve health literacy.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester