Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Twin Fjord - A participatory planning support system for sustainable area management using digital twin technology

Alternativ tittel: Twin Fjord

Tildelt: kr 15,4 mill.

Twin Fjord prosjektet vil utvikle et samskapende planleggingssystem for å fasilitere bærekraftig planlegging knyttet til arealer under press og vil bruke Fjord og Stranda Kommune som caseområde. Systemet vil blant annet kombinere en økologisk evalueringsmodell med andre effektvurderingsmodeller og multi-kriterie optimeringsmodeller for å bidra til bærekraftig beslutningsstøtte i arealplanlegging. Modeller og datasett vil integreres i en interaktiv «digital tvilling» som vil utvikles for caseområdet i prosjektet. På denne måtne vil sluttbrukerne kunne simulere og visualisere effekter av endret arealbruk gjennom scenarioanalyser, storytelling og spill-eksperimenter. En protokoll for prosesser og arbeidsflyt knyttet til systemet vil utvikles for å legge til rette for samskapning og vil bidra til å sikre overføring av kunnskap og verktøy til andre aktører i Norge og verden for øvrig. Prosjektpartnere og andre interessenter vil aktivt involveres i prosjektet gjennom å definere, utvikle og teste et samskapende planleggingssystem gjennom tre workshopserier. Disse vil fokusere på problemstrukturering, utvikling av prototyper og testing av integrert støttesystem. Prosjektet vil i 2021 fokusere på problemstrukturering for videre spesifisering og syntetisering av et integrert samskapende planleggingssystem. Så langt i prosjektet er en digital tvilling av caseområdet etablert og nye modeller for blant annet grønn infrastruktur er under utvikling. Parallelt med dette har partnerkommunene fått tilgang til hver sin digitale tvilling og arbeider med utvikling av brukercase for anvendelse i planprosessen for å teste verktøyet. Brukercaset vil ta utgangspunkt i en valgt problemstilling i kommunen hvor digital tvilling-verktøyet brukes for å utforske og kommunisere potensielle løsningsforslag.

The Twin Fjord project will develop a participatory planning support system (PPSS) to facilitate sustainable land-use planning in land under pressure. This system will combine an ecological evaluation model for the study areas based on Green Infrastructures and additional spatiotemporal appraisal methods along with multi-criteria optimization methods to provide sustainability decision support in land-use planning. Models and datasets will be integrated in an interactive "digital twin" of the case area covering land managed by Stranda and Fjord municipality to allow end-users to visualize and assess the impact of land-use changes using scenario analysis, storytelling and game experiments. A protocol for the use of the system in the light of democratic and co-creation principles will be developed to underpin the transferability of the knowledge and tool developed to other areas of Norway and worldwide. Project partners and other area planning stakeholders will be actively involved in defining, developing and testing the PPSS through three workshop series. These co-creative research workshop series will be arranged to support the problem structuring, synthesis of the PPSS and problem solving phases of the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling