Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Assessment of Pollination Provisioning in agricultural Landscapes and the roles of Environment and Climate on Resilience

Alternativ tittel: Vurdering av pollinering av ville pollinatorer i fruktproduksjon og miljø- og klimas rolle i pollineringssystemets robusthet

Tildelt: kr 10,6 mill.

APPLECORe tar sikte på å forstå verdien av mangfold av bier i fruktproduksjon i Norge, særlig deres betydning i tidlig blomstrende fruktavlinger, og deres potensielle innvirkning på fremtidig klima. APPLECORe vil også informere om best mulig forvaltning av villbie habitater i fruktproduksjonslandskap. På denne måten vil APPLECORe bidra både til å nå målene som er satt i den nasjonael pollinatorstrategien og de som er i norsk fruktproduksjon. APPLECORe-er et partnerskap mellom internasjonale forskere, representanter fra den norske hagebruknæringen og offentlige etater som sammen vil samle og utvikle en forskningsagenda bygget rundt tre sentrale forskningstemaer: 1. Det første forskningstemaet skisserer en serie eksperimenter som har som mål å fastslå den relative bestøvningsevnen av ville og forvaltede pollinatorarter for produksjon av epler og pærer. Under dette temaet vil prosjektet utforske sammensetningen av pollinerende insekter, blomsterressursene de bruker, og deres relative ytelse for pollinering. 2. Det andre temaet presenterer bruk av nye metoder for å analysere populasjonsgenetiske data for å utlede pollenbasert genflyt i landskapet, dets rolle i fruktavkastning og kvalitet, og identifisere landskapsfunksjoner og forvaltningspraksis som kan lette eller hindre genflyt. 3. Det tredje temaet vil integrere data samlet fra aktiviteter tilknyttet de to første temaene med eksisterende data i databaser for biologisk mangfold (Artsdatabanken) for å undersøke klimaets rolle i regulering av pollinatorsamfunn. APPLECORe vil forutsi hvordan klimaet kan endre disse pollinatorsamfunnene, og hvordan det vil påvirke pollinering og fruktproduksjon. Prosjektet vil deretter bruke denne informasjonen til å informere nasjonale planer for pollinerende insekter i hageproduksjon og produsere kart over risiko for dårlig pollineringstjenester som følge av klimaendringer.

The APPLECORe project represents a partnership of international researchers, representatives from the Norwegian horticultural industry, and public agencies that will collectivity develop a research agenda to assess the role of pollinator diversity in ensuring adequate pollination services for Norwegian fruit crops. The APPLECORe project consists of a series of activities built around three central research themes: * The first research theme, outlines a series of experiments with the goal of ascertaining the relative pollination capabilities for wild and managed pollinator species for pome fruit production. Under this theme the project will explore the composition of pollinator assemblages, the floral resources that they use, and their relative performance for pollination provisioning. * The second theme, presents the application of novel methods to analyse population genetics data to infer pollen-mediated gene flow in the landscape, its role in improving fruit yield and quality, and identify landscape features and management practices that can facilitate or hinder geneflow. * The third theme will integrate data collected from activites associated with the first two themes with existing data in biodiversity databases to investigate the role of climate in regulating pollinator assemblages and make predictions for how changes in these pollinator assemblages resulting from climate change will effect pollination provisioning and fruit yields. The project will then utilize this information to produce national-level predictions of pollination provisioning and produce maps of risk of poor pollination servicing as a result of climate change.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri