Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Rural vitalization through various adaptations of cultural heritage and landscapes

Alternativ tittel: Adaptiv gjenbruk av kulturminner som verktøy for å vitalisere norske bygdesamfunn

Tildelt: kr 8,2 mill.

Ifølge Meld.St.16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken (tidligere kulturminnepolitikken), skal kulturmiljøet bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Et mangfold av kulturmiljøer skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Alle skal ha mulighet til å engasjere seg. Bred samfunnsdeltakelse og gode samarbeidsprosesser er avgjørende for å lykkes med gjenbruk av kulturmiljøer. Det er viktig også å dokumentere den (ofte skjulte) økonomiske verdien av kulturmiljøene. RUVIVAL skal se på hvordan gjenbruk kan organiseres slik at kulturmiljøverdiene i bygdesamfunn i Norge ivaretas, og samtidig tilpasses nye behov og samfunnsutfordringer. I prosjektet reiser vi spørsmålet om hvordan man velger ut hva som bør bevares i et kulturmiljø og hva som bør endres. RUVIVAL er basert på fire byggesteiner der vi i) studerer deltakende prosesser for gjenbruk av kulturmiljøer, ii) vurderer de økonomiske aspektene ved gjenbruk, iii) gir anbefalinger om organisering av samarbeidsprosesser og samarbeidsmodeller, og iv) utvikler, tester og evaluerer verktøy for å analysere i hvilken grad slik gjenbruk samsvarer med prinsippene for bærekraftig utvikling. I RUVIVAL vil det bli gjennomført feltarbeid, surveyundersøkelser, intervjuer og workshops i tre forskjellige kulturmiljøer i Norge langs kysten og i innlandet: Kulturmiljøene Abborhøgda, Obrestad fyr, Tungenes fyr og Hemnesberget er valgt som caser for RUVIVAL. Casene som er valgt, har god spredning geografisk og representerer kulturmiljøer hvor planer for bruk enten er helt i oppstartsfasen eller hvor man har lengre tids erfaring med bruk. Felles for alle er at det er et ønske om utadrettet bruk hvor kulturmiljøene i størst mulig grad gjøres tilgjengelige for allmenheten. I tillegg til geografisk spredning av casene, er det også vektlagt at kulturmiljøene skal representere ulike deler av norsk historie gjennom fyrene og oppbygging av fellesgoder i Norge, Hemnesberget og norsk fiskerihistorie, minoriteters historie og skogfinnenes levemåte gjennom Abborhøgda. Frivillig sektor er en viktig del av norsk kulturminnevern og er representert gjennom Fyrhistorisk forening og Fortidsminneforeningen som begge er medlem av Kulturvernforbundet som er samarbeidspartner. DNT er også samarbeidspartner og har aktiviteter i nærheten av casene gjennom eksempelvis historiske vandreruter og mer tradisjonelle DNT-hyttetilbud. I flere av arbeidspakkene i prosjektet er det derfor viktig å skaffe seg oversikt over casene, deres egenart og videre planer for å kunne endelig bestemme metodisk tilnærming og hvor datafangsten trolig er best, og hvordan dette kan gjennomføres i 2022. Transportøkonomisk institutt (TØI) leder prosjektet i samarbeid med Norsk institutt for kulturmiljøforskning (NIKU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som forskningspartnere. Prosjektet legger opp til en deltagende forskingsprosess i et til nå lite studert felt, med effektiv og gjensidig kunnskapsoverføring mellom forskningsmiljøene og samarbeidspartnerne Norske Parker, Norsk kulturvernforbund, Riksantikvaren, Innlandet fylkeskommune og Den Norske Turistforening (DNT).

Cultural heritage policies in Norway have progressively encompassed a wider range of cultural sites, environments and landscapes, while strategies have shifted towards preservation through use. Still, there is little research on the actual processes of using cultural heritage and their implications, particularly in rural Norway. There is also a need to increase the societal engagement in cultural heritage preservation. Moreover, improving visibility of non-consumptive and public good heritage functions as well as of indirect effects of using cultural heritage is required. RUVIVAL aims to thicken research gaps and cast light on how to best cope with these challenges by producing tools and knowledge that support adaptive reuse of cultural heritage that contributes to sustainable development of rural communities. This is done by adopting an analytical approach that acknowledges the dynamic and relational nature of heritage as well as of societal challenges/trends and of satisfiers to meet needs. As each of them evolves, new heritage reuse alternatives will emerge. In this way, RUVIVAL understands that cultural heritage can contribute to build a bridge between the past and a sustainable future. RUVIVAL will apply a mixed-method approach on selected cultural heritage case studies located in different socio-spatial contexts in rural Norway. RUVIVAL is structured in six work packages that focus on identifying participatory approaches to effectively engage civil society in heritage reuse processes, developing methodologies to evaluate the socio-economic impact of heritage reuse processes, providing recommendations to collaboration processes and models for adaptive reuse of cultural heritage, and developing, testing and evaluating tools to assess the contribution of heritage reuses to sustainable development. Together, RUVIVAL seeks to improve the understanding of cultural heritage reuse processes as well as to increase attractiveness and liveability of rural communities.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling