Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Assessment of cover cropping as climate action in cereal production in Norway

Alternativ tittel: Fangvekster som klimatiltak i norsk kornproduksjon

Tildelt: kr 1,1 mill.

Fangvekster dyrkes for at jorda skal ha et plantedekke etter at åkervekstene er høstet. Det ble innført på 1990-tallet som et miljøtiltak for å redusere tap av næringsstoffer fra åkerjord til vann og vassdrag. Det finnes mange typer fangvekster, med forskjellige egenskaper. Vokser de godt så binder de betydelig med atmosfærisk karbon, og de regnes for et aktuelt klimatiltak. Bruk av fangvekster bokføres likevel ikke i det norske klimagassregnskapet fordi vi enda ikke har nok forsøk i Norge som dokumenterer effekten. Målet med prosjektet CAPTURE er å dokumentere klimaeffekten av fangvekster på kornarealer i Norge, samt å utvikle gode dyrkingsstrategier. Klimaeffekten i denne sammenhengen vil si evnen til å fange og lagre karbon i jorda veid opp mot nitrogentap i form av nitrat og lystgass fra nedbrytning av planterestene i jorda. I feltforsøk i vekstsesongen 2021 har et utvalg av arter av fangvekster blitt merket med karbonisotopen C13 for å måle hvor mye karbon disse plantene kan bidra med til jorda, og hvordan dette fordeles mellom ulike typer organisk materiale. Sammen med data om biomasseproduksjon av fangvekster i norsk korndyrking skal dette brukes inn i en modell for å simulere langsiktige trender for karbonlagring ved bruk av fangvekster, i henhold til FNs klimapanels metodikk. Ulike fangveksters evne til å ta opp nitrogen og risiko for at dette nitrogenet kan gi utilsiktede direkte og indirekte utslipp av klimagassen N2O gjennom hele året dokumenteres også via feltforsøk. Nitrogengjødsling til fangvekster inngår som en faktor i forsøket. Data om dyrkingspraksis og mengde og variasjon i biomasse av forskjellige fangvekster innhentes hos kornprodusenter på Østlandet og i Trøndelag i to vekstsesonger. I tillegg skal forsøk i korndistriktene gi mer kunnskap om aktuelle arter og dyrkingsmetoder som gir sikker dyrking og ønsket klimaeffekt under norske dyrkingsforhold.

Use of cover crops (CC) in cereal cropping has been proposed as a viable option to reduce greenhouse gas emissions in Norwegian agriculture, based on results of Swedish long-term experiments which showed appreciable net carbon (C) sequestration in soil. Few data from long-term experiments with CCs are available for Norway and sequestration of C cannot very easily be inferred from short term experiments. To parameterize models that can predict C sequestration by use of CCs under Norwegian conditions, an on-farm survey and a series of experiments will be initiated testing different cover crops in Norway’s main cereal regions for their yield potential with and without nitrogen fertilization. Detailed process studies with 13CO2 pulse labelling at one site (Ås) will be used to quantify short-term C sequestration in a SE Norwegian clay loam. The data will be used to parameterize the Introductory Carbon Balance Model (ICBM). The core experiment at Ås will be complemented by detailed nitrous oxide (N2O) emission measurements to quantify the trade-offs between C sequestration and increased N2O emissions, especially during the winter season. The effect of CCs on off-season nitrate leaching will be addressed by collecting leachate in Apelsvoll’s field lysimeter facility. There is little knowledge about how to optimize growth of CCs under Norwegian conditions for soil C capture without compromising grain yields and increasing N2O emissions. CAPTURE will test various management strategies regarding sowing time and fertilization for existing (rye grass) and CCs new to Norwegian cereal production (winter vetch, oilseed radish, phaselia, etc.) with emphasis on regional differences in day length and climatic conditions. The generated data will be used as a framework for model estimates of both C input and nitrogen emissions in different cover cropping systems, that can be used for developing guidelines for farmers and, ultimately, for national emission inventories.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder