Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Activating local resources for cultivating regional cooperation for sustainable land-use

Alternativ tittel: Aktivering av lokale ressurser som fremmer regionalt samarbeid for bærekraftig arealbruk

Tildelt: kr 12,5 mill.

BIOSPHERE tar sikte på å styrke sosial-økologisk resiliens i det bynære og rurale Norge. For å 'bygge tilbake bedre' må vi bruke mer helhetlige og inkluderende tilnærminger for å løse de komplekse og sammenkoblede utfordringene i vår tid. Vi må bygge en kunnskapsbase for kompleksiteten i å håndtere en flerdimensjonal virkelighet, forbedre sosial-økologisk resiliens og unngå konflikter, basert på det faktum at landareal er en grunnleggende begrenset ressurs. BIOSPHERE vil møte det økende fokuset på naturbaserte løsninger og etablere ‘natur’ som det grunnleggende utgangspunktet for å bygge bærekraftige samfunn. Dette gjør vi ved å generere integrert systemskunnskap om sosial-økologiske systemer ved å bruke UNESCOs ‘Man and the Biosphere’-program som vårt empiriske grunnlag. Våre regionale partnere, Alver kommune og Nordhordland UNESCO Biosfæreområde, vil muliggjøre tverrfaglige og deltakende tilnærminger til kunnskap og generering av løsninger for en mer bærekraftig utvikling, i tråd med FNs Agenda 2030. Dette regionale samarbeidet og sterke involveringen gir et unikt grunnlag for dypere analyse av trender innen arealbruk og for å utvikle samfunnsmessig resiliens i overgangen til et lavutslippssamfunn. Ved å utvide vår forståelse av komplekse adaptive systemer gjennom lokalt samarbeid, vil vi legge til rette for oppskalering av bærekraftsløsninger innen sektorer og skalering utover geografisk. Ved å re-analysere Lindås-prosjektet (1971-76), i kombinasjon med nye analyser, samarbeidsprosesser og sammenlignende studier i utlandet, vil vi få viktig ny kunnskap om hastigheten og retningen for endring av arealbruk og generere skalerbare løsninger for bærekraftig arealbruk i Nordhordland og andre lignende steder. For å oppnå varige virkninger vil vi jobbe for å tilpasse motivasjonene til offentlige, private og sivilsamfunnets aktører, sammen med Alver kommune, Nordhordland UNESCO Biosfæreområde, våre regionale interessenter, UNESCO i Paris og internasjonale partnere.

Land-use is one of the most important drivers of the climate and nature crises at a global scale. To ‘build back better’ we need to apply more holistic and inclusive approaches to solving these complex and interconnected challenges. People depend on and interact with the biosphere through their use of different ecosystem services, and consequently, we change the biosphere in a myriad of ways through activities like agriculture, forestry and urbanization. Many of the renewable solutions will have major land-use consequences through their impacts on the species diversity and ecosystem services we depend on, but also through impacts on food production, pollution of the environment, people's quality of life, and our physical and mental health. We must build a knowledge base for the complexities of managing a multidimensional reality, enhancing social-ecological resilience and avoiding conflict, based on the perception of land as a basic limited resource. This deep transformation must be echoed in academia in how we deal with challenges of the Anthropocene. BIOSPHERE meets the increasing call for Nature based Solutions to the risks posed by the nature and climate crises, and to establish ‘nature’ as the fundamental basis for building sustainable economies and societies. We will do so by generating integrated whole-systems knowledge of social-ecological systems, using UNESCO’s Man and the Biosphere-programme as our empirical basis. Our regional partners, Alver municipality and Nordhordland UNESCO Biosphere, will enable transdisciplinary and participatory approaches to knowledge and solution generation for a more sustainable development, in line with UN’s Agenda 2030. By re-sampling a unique legacy dataset, the Lindås-project (1971-76), in combination with stakeholder processes and comparative studies abroad, we gain important new knowledge on the speed and direction of land-use change and generate scalable solutions for sustainable land-use in Nordhordland and beyond.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling