Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chain

Alternativ tittel: Trygg tare til mat og fôr - kontroll med jod og arsen gjennom verdikjeden

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

320687

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Tare har et stort potensial som kilde til mat og fôr, og blir dyrket i stadig større omfang. Tare inneholder mange essensielle mikronæringsstoffer, men kan også inneholde uønska mengder av visse elementer. I prosjektet studerer vi hva som skjer med innholdet av jod og arsen i verdikjedene fra dyrking i havet til menneskelig matkonsum. Målet er å støtte håndtering av mattryggheten til denne viktige ressursen. Prosjektet er et samarbeid mellom norske og kinesiske partnere. Vi fokuserer på artene Saccharina latissima (sukkertare) og Alaria esculenta (butare), som dyrkes i Norge, og S. japonica, som dyrkes i Kina. Vi vil kartlegge miljømessig og genetisk variasjon i innholdet av jod og arsen, finne ut av sammenhengen mellom jod-innhold og stresstoleranse i taren, studere hvordan jod-innholdet styres av lys og temperatur, og hvilke gener som er involvert i dette.Fersk tare har svært kort holdbarhet, og behandling etter høsting har stor effekt på holdbarhet og kvalitet (sensorisk, mikrobiell, kjemisk og fysisk). Vi skal studere hvordan prosessering påvirker innholdet av jod og arsen i tarebasert mat og fôr, og hvordan jod og arsen fra tare blir tatt opp, omdannet og akkumulert i dyr og mennesker. Vi skal beskrive tilgjengelighet, opptak og allokering i korn som blir gjødsla med tarerester eller gjødsel fra dyr som har spist tare-basert fôr. Vi har sammenlignet kritiske grenseverdier og matvare-lovgivning med hensyn til jod og arsen i makroalger i Kina og i Europa og vi skal relatere våre resultater til kritiske grenseverdier for disse elementene. Det å kommunisere resultatene til matvareforvaltningen, til tare-, mat- og fôrindustrien og til andre interessenter er en viktig del av prosjektet. Resultater per november 2023: For å kartlegge sammenhenger mellom stress, jodinnhold og genuttrykk i dyrka sukkertare, har vi gjort to forsøk der taren ble eksponert for ulike lysnivåer og temperaturer. Effekten på innhold av ulike elementer og genuttrykk har blitt analysert. Vi har utført et småskala konserverings-forsøk med ensliering av sukkertare med ulike ensilerignsteknikker. En rekke ulike ensileringsmidler som for eksempel organiske syrer, kjemiske stabilisatorer og ulike mikrober ble tilsatt før inkubering i lufttette poser ved romtemperatur i 2,5 måneder. Biomassen er klar for analyse av innholdet av jod, uorganisk og total arsen. Restfraksjonen etter bioraffinering av sukkertare har blitt testa som gjødsel i et pilotforsøk med korn. Analytiske metoder for analyse av uorganisk arsen er etablert. Vi har publisert en review-artikkel hvor vi beskriver og sammeligner lovgivning, grenseverdier og anbefalinger når det gjelder innholdet av jod, arsen og andre elementer i makroalger som brukes til mat og fõr i Europa og Kina. Vi har også gjort en undersøkelse av folks kjennskap og bruk av makroalger som mat i Norge, Kina og Chile.

Aquacultural production of kelp (a group of brown macroalgae) is on the rise worldwide and has great potential as both food and feed. However, kelps can contain high levels of potentially harmful elements, such as iodine and arsenic. The main objective of this Sino-Norwegian collaborative project is to obtain knowledge about the content and fate of iodine and arsenic throughout various value chains from cultivation of kelp to human food consumption, thereby facilitating management of food safety in the utilization of this important resource. The project has the following sub-goals: (1) Describe environmental and genetic variation in?content of iodine and arsenic in?Saccharina japonica; (2) Reveal?relationships between?iodine?content, stress, stress tolerance and?function of vanadium-dependent haloperoxidases in S. japonica, S. latissima and Alaria esculenta; (3) Develop a dynamical model for iodine content in?S.?latissima?as a function of irradiance and temperature; (4) Describe how processing affects content of iodine and arsenic in kelp in food and feed; (5) Develop models for uptake, bioaccumulation and transformation of iodine and arsenic from kelp in humans; (6) Describe uptake, bioaccumulation, transformation and allocation of iodine and arsenic in farmed animals given kelp-based feed; (7) Determine arsenic availability, and iodine and arsenic uptake and allocation in cereals fertilized with kelp processing residues and manure from kelp-fed hens; (8) Compare critical levels and food regulations of macroalgal iodine and arsenic in China and Europe; (9) Synthesize the results from the project and relate this to critical levels for iodine and arsenic; (10) Communicate results to food safety authorities, kelp, food and feed industry and other stakeholders.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram