Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate resilient and market adapted Norwegian winter wheat production

Alternativ tittel: Klimarobust og markedstilpasset norsk høsthveteproduksjon

Tildelt: kr 3,4 mill.

Interessen for høsthvete er økende i Norge, og det forventes at dyrkingen vil ekspandere på grunn av klimaendringer. Samtidig kan varmere og våtere værforhold på høsten og vinteren føre til mer jorderosjon og større risiko for avrenning og utvasking av næringsstoffer. Disse forholdene øker behovet for jordarbeidingsstrategier som både beskytter jorda, og samtidig gir gode forhold for etablering. Det er etablert tre jordarbeidingsforsøk høsten 2021, der direktesåing sammenlignes med pløying og harving, for å se på planteetablering og overvintring. I tillegg er det behov for mer tilpassede gjødslingsstrategier om høsten for å sikre optimal plantevekst, og legge til rette for høy frost toleranse og sikker overvintring av småplantene, samt redusere risikoen for snømugg og for tap av næringsstoffer til vann og vassdrag. Det ble høsten 2021 anlagt seks gjødslingsforsøk, med og uten gjødsling på høsten. Forsøkene ble etablert med to såtider, og med og uten sprøyting mot overvintringssopp. Det ble samtidig samlet inn jord fra forsøkene som skal benyttes i ett inkubasjonsstudie for å se på N-frigjøring fra jorda. Årsvariasjoner i volum og kvaliteten av høsthveten er utfordrende for industrien å håndtere. Enkelte år er volumet større enn hva mølleindustrien klarer å utnytte, og det fører til nedgradering av betydelige kvanta av hveten fra mat til fôr. Bedre sorter og bedre dyrkingsstrategier for å forbedre kvaliteten på hveten vil kunne øke utnyttelsen av norsk høsthvete til mat. Vi har startet en dialog om hvilke kvaliteter det er behov for av norsk høsthvete for å utvikle strategier for økt utnyttelse av høsthvete til mat samtidig som bruken av norsk hvete til mat totalt skal å være økende og utgjøre en høy og stabil andel. Årets avling og kvalitet av norsk hvete har avdekket behov for hvete av svakere type som enkelte sorter av norsk høsthvete kan bidra til å fylle. Det er utviklet materialer fra årets feltforsøk fra flere lokaliteter med et stort antall sorter og nye foredlingslinjer fra Norge og utlandet. Disse skal analyseres grundigere for å studere variasjon i proteininnhold og glutenkvalitet. Nye feltforsøk er anlagt høsten 2021, inkludert kombinerte sort*gjødslingsforsøk med ulike regimer for delgjødsling. Disse vil bli brukt for å utvikle modeller for sorts-/steds-spesifikk N gjødslingsstrategi for å oppnå optimalt proteininnhold. Dette arbeidet vil omfatte bruk av håndholdt N-sensor og analysering av mulitspektrale UAV bilder med oppstart kommende vekstsesong. Mer skreddersydde dyrkingsstrategier er nødvendig for å dekke det innenlandske behovet for fôrhvete. Formålet med dette prosjektet er å utvikle klimatilpassede dyrkingsstrategier for å kunne produsere høsthvete som er tilpasset behovet i det norske markedet. Prohøst vil 1) Undersøke effekten av jordarbeidingsstrategier på etablering, overlevelse og avling, 2) Vurdere effekten av høstgjødslingsstrategier på planteutvikling, frosttoleranse, overlevelse og avling, 3) Kvantifisere betydningen av høstgjødslingsstrategier på utviklingen av Microdochium spp. relaterte sjukdommer i høsthvete og mulige effekter på kornkvaliteten, 4) Øke utnyttelsen av høsthvete til humankonsum gjennom et bedre sortsutvalg og sensorbasert gjødsling, 5) Identifisere agronomiske og sosioøkonomiske faktorer som påvirker lønnsomheten av høsthvetedyrkingen til fôr og mat, og på den måten legge til rette for mer skreddersydd og stedsspesifikk dyrking av høsthvete.

Interest for winter wheat is growing in Norway. Climate change is expected to expand the wheat producing regions, yet warmer, wetter conditions in autumn and winter will increase soil erosion and nutrient loss risks. Efficient soil tillage practices that protect the soil and provide optimal plant development are needed. At the same time more precise autumn fertilization strategies are needed to optimize plant growth and freezing tolerance, and reduce the risk of snow mould while minimizing losses to the environment. The variability of quantity and quality from year to year is a challenge for the industry to manage, and the supply in some years is larger than what the milling industry is willing to use, leading to a large surplus of Norwegian winter wheat of food grade. There is a need to identify varieties and management strategies to improve the quality of Norwegian winter wheat, thus increasing the bread making market potential. The domestic market for feed wheat is also growing, and more customized production strategies are needed. The objective of the project is to develop climate resilient production strategies to produce winter wheat that fulfills the needs and requirements of the Norwegian market. Prohøst will 1) Investigate the impact of soil tillage strategies on plant establishment, winter survival and yield, 2) Evaluate the influence of autumn fertilization strategies on plant development, cold hardening, winter survival and yield, 3) Quantify the influence of autumn fertilization strategies on development of Microdochium spp. related diseases in winter wheat, and possible impacts on grain quality, 4) Increase the utilization of winter wheat for human consumption through improved variety selection and optimal, sensor-based fertilization, 5) Identify agronomic and socioeconomic factors impacting the profitability of winter wheat production for feed and bread making, thereby allowing for more customized/site-specific winter wheat production strategies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri