Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing, producing, and negotiating reindeer landscapes – towards fair and sustainable use of land

Alternativ tittel: Reinens landskap – forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og bærekraftig arealbruk

Tildelt: kr 9,8 mill.

Dette samarbeidsprosjektet undersøker forvaltningen av arealer hvor det i dag er konflikter mellom verne- og bruksinteresser. Arealene i fokus er leveområder for vill- og tamrein (reinsdyrlandskap) i Norge, med spesielt fokus om villreinområdet på Hardangervidda og tamreinområdet i Finnmark. Begge disse områdene dekker livsgrunnlaget for reinsdyret (arten Rangifer tarandus) med sesongbeiter, flytteleier og kalving- og brunstområder. Likevel har forvaltningen av de to landskapene ulike politiske mål og ulike kunnskapsleverandører. De oppfattes som to administrative sfærer, styres av ulike sektorer og påvirkes av ulike språklige framstillinger (diskurser) avhengig om landskapet er bebodd av vill eller tam rein. God forvaltning av norske reinsdyrlandskap er avgjørende for å bevare Europas villreinbestand, samisk reindrift og biologisk mangfold generelt. Men landskapene er utsatt for økende press fra ulike arealbruksinteresser og klimaendringer, samtidig som lokale rettighetshavere som grunneiere og reineiere hevder at deres behov, kunnskap og perspektiver ofte er ekskludert i arealforvaltningen. Gjennom deltakende metoder og tett samarbeid med grunneiere og reineiere sammenligner prosjektet arealforvaltningen av vill- og tamreinsområder og belyser hvordan norske reinsdyrlandskap forvaltes, forhandles og skapes i samspillet mellom rettighetshavere, arealbruksinteressenter og beslutningstakere. Prosjektet undersøker hvilke verdier og kunnskapssystemer som gjenspeiles i arealplanlegging og beslutninger. Prosjektet lager en møteplass der aktørene fra "ville" og "tamme" reinsdyrsområder kan utveksle erfaringer og diskutere felles problemstillinger. Prosjektet gir også løsninger for en mer inkluderende, rettferdig og helhetlig forvaltning av "ville" og "tamme" reinsdyrlandskap som også kan minimere arealbrukskonfliktene i overgangen til et lavutslippssamfunn.

This collaborative project examines ecosystem-based management and mechanisms to facilitate fair and sustainable use of land under pressure. It is a study of two cases that sheds light on different knowledge systems for understanding coupled human-nature systems: The Norwegian management regimes for habitats of wild and domestic reindeer (reindeer landscapes). Sound management of these landscapes are crucial for the conservation of Europe's wild reindeer, indigenous Sámi reindeer livelihoods and culture, and biodiversity in general. Yet today, these landscapes are under increasing pressure from a variety of land-uses, as well as climate change. Local right-holders simultaneously argue that their knowledge and concerns are often excluded in land-use management. There is only one species of reindeer, but the management of reindeer and its landscapes engages different sectors, discourses and regulations, and are informed by different research communities and knowledge systems, depending on whether the landscapes are inhabited by ‘wild’ or ‘tame’ reindeer. To understand how categorization of animals affect landscape governance, and to identify fair and sustainable solutions to ecosystem-based management, we address three research questions: 1) What are similarities and differences in the governance of reindeer landscapes? 2) What are the main national and international discourses about reindeer, and how do they influence land-use decisions? 3) How do land-users perceive of sound management, and how can these perspectives inform landscape conservation more generally? Through participatory methods, the project compares experiences across the wild-tame divide. Through mutual learning between right-holders and stakeholders, we identify ways to minimize land-use conflicts and co-produce knowledge about ways to ensure more legitimate and comprehensive management of contested landscapes considering societal needs in the transition to a low-emission society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling