Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Animal health and pasture carbon dynamics in sustainability assessment of ruminant production systems

Alternativ tittel: Betydningen av dyrehelse og karbonlagring i beiter for bærekraft i norske drøvtyggerproduksjoner

Tildelt: kr 1,9 mill.

Klima og topografi gjør at rundt 2/3 av norske jordbruksarealer bare er egnet for grasproduksjon. I tillegg har vi store arealer med utmark, som tradisjonelt har vært benyttet av beitedyr. Drøvtyggere er fortsatt av vesentlig betydning for matsikkerhet i Norge. Jordbruket har inngått en klimaavtale med regjeringen om reduserte utslipp innen 2030, og har en klimaplan med konkrete tiltak. SUSCOW er et samarbeid mellom NMBU og andre forskningsmiljøer samt industripartnere i jordbrukssektoren. SUSCOW består av to hoveddeler; effekter av husdyras helse, og av karbonbinding i beitemark for å redusere utslipp. Kunnskap om dette er lite kjent. Sammenhenger mellom helsehendelser hos storfe og hvordan dette påvirker melk- og kjøttproduksjonen skal bestemmes og brukes videre i LCA- og gårdsmodeller for å tallfeste hvordan variabel husdyrhelse påvirker miljøet. Arbeid med vurdering av systemgrenser for disse, samt uttak av helsedata fra husdyrkontrollene er i gang. Økosystemlagring av karbon i permanente beitemarker og utmarksbeite skal studeres på tvers av ulike klimatiske regioner i Norge (WP3). Feltarbeid ble utført sommer 2021. Jordprøver ble tatt fra 12 utmarkslokaliteter brukt i produksjonssystemer for ammeku med varierende produktivitet. På utvalgte lokaliteter ble prøver også fra tatt utmark som ikke beites og kulturbeite innenfor samme plantesamfunn og naturtype. På hvert sted/arealtype ble fem plott tilfeldig valgt for jordprøvetaking. Jordprøver ble tatt fra 0-10, 10-20 og 20-30 cm jorddyp, og klargjøres nå for analyser. En MSc-student er tilknyttet dette arbeidet. Alle aktiviteter i WP3 ligger foran framdriftsplanen. Feltarbeid i arbeidspakke WP4 (undersøke sammenhenger mellom biologisk mangfold, fôrkvalitet og C-lagring som påvirket av langvarig sauebeiting i alpine beiter) flyttes til 2022. Arbeid med rekruttering av en post doc til prosjektet har startet. Resultatene fra prosjektet vil bli tilgjengelige for jordbrukssektoren i deres klimaarbeid.

SUSCOW aims to contribute to a sustainable ruminant production based on national resources in Norway by documenting the importance of animal health on environmental impacts in ruminant production systems, using whole-farm models and life cycle assessment methodology. Norway has harmonized the climate policy with the EU, which includes reduction of GHG emissions from the agricultural sector. Currently, the agricultural sector accounts for 8.7 pct of the national GHG emissions. At the same time, the ambition is to increase future domestic food production based on national resources. However, the agricultural land area is very modest, with areas for grain production limited by climate and topography. Most of the agriculture area (67 pct) is cultivated grass production, of which 24 pct is not arable infield pastures. In addition, large areas (140 000 square km) are available in the outfields (i.e. vegetation in the forests and mountains) only available by grazing livestock. In this aspect, ruminants have an important role in the Norwegian food production system. To reduce the environmental impacts of ruminant production systems, animal health and soil carbon sequestration are two important aspects that will be studied in this project. Improved animal health has been proposed as an effective mitigation option but has not received much attention in research, and the knowledge base is incomplete. Animal health data will be linked with production level of milk and beef and the corresponding environmental effects. To increase the knowledge of net emissions from ruminant production systems utilising permanent pastures and outfields, the project will investigate soil carbon stocks in permanent infield pastures and outfields at different geographical locations. Results from this will serve as basis to calibrate the ICBM model, which in turn may be implemented by the agricultural industry.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder