Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Realizing landscape restoration: Enabling transformative change of land-use

Alternativ tittel: Storskala naturrestaurering i praksis: Hvordan oppnå gjennomgripende endringer i arealbruk og forvaltning av landskap?

Tildelt: kr 11,4 mill.

Arealinngrep og ødelagte leveområder er den største trusselen mot arter og naturtyper på jorda. Dette har alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold, fungerende økosystemer, matproduksjon, klimaendringer, fordeling av ressurser, migrasjon og helse. Den klare meldingen fra verdens Naturpanel (IPBES) er at vi må stoppe tap av natur og at det nødvendig med gjennomgripende endringer i måten vi bruker arealene på. Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (ICCP) har i sine globale kunnskapsrapporter slått fast nødvendigheten av kraftig økning i naturrestaurering (15%-målet) for å bekjempe arealødeleggelse og klimaendringer. Restaurering bidrar til å beskytte biodiversitet og naturgoder, redusere karbonutslipp, sikre folk gode levekår og er vesentlig for å oppnå Bærekraftmålene. Derfor har FN vedtatt at 2021-2030 skal være verdens Restaureringstiår. Det er en del utfordringer på vegen til storskala naturrestaurering. Det trengs data og erfaringer fra konkrete restaureringsprosjekter for å synliggjøre hvordan slike tiltak kan inngå i framtidig forvaltning, hvordan lykkes med å oppskalere fra enkeltprosjekter til landskapsforvaltning og hvordan forstå sammenhenger mellom natur, samfunnsforhold og aktører. RESCAPE vil utvikle et rammeverk for hvordan storskala restaurering kan inngå i framtidig arealforvaltning. RESCAPE vil bruke data fra gjennomførte restaureringsprosjekter til å identifisere drivere og barrierer for framtidig restaurering og sammen med lokale brukere studere muligheter for restaurering i konkrete landskap. RESCAPE skal bidra til å forstå sammenhenger mellom økologi, samfunn, politikk og økonomi i restaureringsprosjekter og hvordan oppskalere til landskapsperspektiv. Viktige bidrag fra RESCAPE vil være å utvikle verktøy for restaurering, slik som romlige modeller for prioritering (hvor skal vi restaurere) og manualer for tekniske løsninger og beslutningsprosesser (hva og hvordan skal vi restaurere).

A core message from IPBES is the need to reverse the trend of landscape degradation and loss of biodiversity worldwide. IPBES calls for a transformative change in the use of land and specifically points at ecosystem restoration as an inevitable tool to achieve the UN Sustainable Development Goals. Large scale restoration however also presents an array of challenges, such as 'where', 'how' and 'what' to restore, to achieve the targets while avoiding any unintended output. RESCAPE will provide knowledge and tools to realize landscape restoration, by enabling transformative change of land-use. The project will deliver research and real-world testing of transformative governance and establish a conceptual framework for how restoration can be a part of transformative change of land-use. RESCAPE will collect data from realized, restoration projects to identify drivers and barriers for future restoration, and assess prospective opportunities in real landscapes by using interactive and participatory dialogue processes. Data from RESCAPE will be used to understand the societal context of restoration and how to integrate ecological and socio-political-economic aspects to restoration projects. We will demonstrate how knowledge from small scale restoration can be transferred into large-scale landscape management. A core contribution from RESCAPE will be the development of on-the-ground-tools for restoration, including spatial models for prioritization (where to restore), best-practise cookbook on methods and decision making (how and what to restore) for planners and managers. The RESCAPE team of researchers and user partners will collaboratively integrate theoretical knowledge and on-the-ground empirical case studies. The obtained knowledge base and practical experiences, will be encapsulated into a social-ecological systems framework to develop spatially-explicit decision-support tools for planning and implementation of future on-the-ground ecosystem restoration.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling