Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MESSENGER-SWE: Online, distributed permanent monitoring system for Ground truthing of Snow Water Equivalent Satellite Data.

Alternativ tittel: MESSENGER-SWE: Online, distribuert permanent overvåkingssystem for Ground truthing av snøvannsekvivalente satellittdata.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Vannkraft er den klart dominerende energikilden i Norge, og utgjør omtrent 95% av den totale kraftproduksjonen. Snø akkumulerer i fjellområdene gjennom hele vinteren og representerer en viktig energilagring i det nasjonale og internasjonale energisystemet. Forbedret kunnskap om snøvannsekvivalent (SWE), som beskriver mengden vann i snøpakken, kan bidra til å forbedre prognosemodeller for avrenning av smeltevann, som ofte avviker fra faktisk avrenning med opptil 30%. Dette kan igjen hjelpe hydroenergiproduksjonsingeniører til å ta bedre beslutninger om produksjonskontroll for å unngå uønskede situasjoner. En slik situasjon er hvor underproduksjon har ført til at smeltevann fortsetter å strømme inn på fylte reservoarer, og energiproduksjonen går tapt. Bedre prognoser kan også hjelpe selskaper med å produsere vannkraft når prisene er optimale, i stedet for å tømme reservoarene på grunn av usikre flomprognoser. Smartere produksjon kan derfor føre til mindre svinn både økonomisk og energimessig, og følgelig mer forutsigbare priser i energimarkedet. Foreløpig er det ingen teknologier tilgjengelig som er i stand til å gi nøyaktige nok SWE-målinger over tilstrekkelig store områder. MESSENGER-SWE-prosjektet vil utvikle og demonstrere et banebrytende distribuert system for automatiserte målinger av Snow Water Equivalent i vannkraftoppsamlinger. MESSENGER-SWE vil være et billig, permanent installert system som krever lite eller ingen grunnarbeid og gir data med en regelmessighet og dekningsfaktor som ikke er tilgjengelig ved bruk av nåværende in-situ, automatiserte og undersøkelsesbaserte målemetoder. MESSENGER-SWE vil være ideelt for «ground truthing» av satellittestimater for SWE, og vil derfor muliggjøre daglige oppdateringer av SWE-målinger over regionale og nasjonale lengdeskalaer. Systemet vil dermed muliggjøre forbedrede smeltevannsavrenningsvarsler som hydroenergiproduksjonsingeniører kan bruke til å ta bedre beslutninger om vannkraftproduksjonskontroll. Prosjekt så langt har hat fokus hovedsakelig på forskning relaterte til kjernemålingsteknologien. Gjennom en kombinasjon av modellering og eksperimentering har prosjektet demonstrert muligheten for å realisere MESSENGER-SWE-systemet i henhold til nøkkelkriterier etablert før starten av prosjektet. In tiden fremover kommer prosjektet til å ha et større fokus på pilotering, for å teste teknologien under realistiske forhold over lengere tid, og for å kunne utvikle metoder som føre til nøyaktig kalibrering av bakkemålinger, som er nødvendig for troverdig ground-truthing av satellitt basert SWE data.

The project has established the feasibility to realize the MESSENGER-SWE technology. MESSENGER-SWE will represent a new in the advance state-of-the-art for remote monitoring methods related to in situ snow measurements. The basic technology development behind MESSENGER-SWE will represent a significant advance on the state of the art for distributed fibre sensing. MESSENGER-SWE, in combination with satellite estimates for SWE will help improve accuracy of estimates for energy reserves and meltwater run-off forecasting models. More accurate forecasts enables reservoir managers to make better decisions regarding hydropower production. . MESSENGER-SWE will have a positive impact on the HSE conditions for employees in hydropower companies, as conventional manual SWE measurements are time-consuming and risky in demanding terrain. MESSENGER-SWE will facilitate better data inputs to models for flood estimation and will therefore be a valuable tool for preparation of efficient countermeasures and securing exposed areas.

The MESSENGER-SWE project will seek to develop and demonstrate a groundbreaking cost effective distributed system for automated measurements of Snow Water Equivalent (SWE) in hydropower catchments. MESSENGER-SWE will be a low cost, permanently installed system providing data with a regularity and coverage factor that is unobtainable using current in-situ, automated and survey based measurement methods. MESSENGER-SWE will be ideally suited for ground-truthing of Satellite estimates for SWE, and will therefore enable the possibility for daily updates of SWE measurements over regional and national length scales, and thereby enable improved melt-water runoff forecasts that reservoir managers can use to make better decisions regarding hydropower production control.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi