Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MESSENGER-SWE: Online, distributed permanent monitoring system for Ground truthing of Snow Water Equivalent Satellite Data.

Alternativ tittel: MESSENGER-SWE: Online, distribuert permanent overvåkingssystem for Ground truthing av snøvannsekvivalente satellittdata.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Vannkraft er den klart dominerende energikilden i Norge, og utgjør omtrent 95% av den totale kraftproduksjonen. Snø akkumulerer i fjellområdene gjennom hele vinteren og representerer en viktig energilagring i det nasjonale og internasjonale energisystemet. Forbedret kunnskap om snøvannsekvivalent (SWE), som beskriver mengden vann i snøpakken, kan bidra til å forbedre prognosemodeller for avrenning av smeltevann, som ofte avviker fra faktisk avrenning med opptil 30%. Dette kan igjen hjelpe hydroenergiproduksjonsingeniører til å ta bedre beslutninger om produksjonskontroll for å unngå uønskede situasjoner. En slik situasjon er hvor underproduksjon har ført til at smeltevann fortsetter å strømme inn på fylte reservoarer, og energiproduksjonen går tapt. Bedre prognoser kan også hjelpe selskaper med å produsere vannkraft når prisene er optimale, i stedet for å tømme reservoarene på grunn av usikre flomprognoser. Smartere produksjon kan derfor føre til mindre svinn både økonomisk og energimessig, og følgelig mer forutsigbare priser i energimarkedet. Foreløpig er det ingen teknologier tilgjengelig som er i stand til å gi nøyaktige nok SWE-målinger over tilstrekkelig store områder. MESSENGER-SWE-prosjektet vil utvikle og demonstrere et banebrytende distribuert system for automatiserte målinger av Snow Water Equivalent i vannkraftoppsamlinger. MESSENGER-SWE vil være et billig, permanent installert system som gir data med en regelmessighet og dekningsfaktor som ikke er tilgjengelig ved bruk av nåværende in-situ, automatiserte og undersøkelsesbaserte målemetoder. MESSENGER-SWE vil være ideelt for «ground truthing» av satellittestimater for SWE, og vil derfor muliggjøre daglige oppdateringer av SWE-målinger over regionale og nasjonale lengdeskalaer. Systemet vil dermed muliggjøre forbedrede smeltevannsavrenningsvarsler som hydroenergiproduksjonsingeniører kan bruke til å ta bedre beslutninger om vannkraftproduksjonskontroll. Den første fasen av prosjektet vil fokusere på forskning relterterte til kjernemålingsteknologien.

The MESSENGER-SWE project will seek to develop and demonstrate a groundbreaking cost effective distributed system for automated measurements of Snow Water Equivalent (SWE) in hydropower catchments. MESSENGER-SWE will be a low cost, permanently installed system providing data with a regularity and coverage factor that is unobtainable using current in-situ, automated and survey based measurement methods. MESSENGER-SWE will be ideally suited for ground-truthing of Satellite estimates for SWE, and will therefore enable the possibility for daily updates of SWE measurements over regional and national length scales, and thereby enable improved melt-water runoff forecasts that reservoir managers can use to make better decisions regarding hydropower production control.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi