Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of short-term resource allocation in power markets

Alternativ tittel: Digitalisering av kortsiktig ressurstildeling i kraftmarkeder

Tildelt: kr 8,4 mill.

Et velfungerende kraftmarked trenger optimal ressursallokering som tar hensyn til forsyningssikkerhet. En høyer andel fornybar energi i energimiksen fører til flere utfordringer og øker behovet for ressurser som kan gi fleksibilitet. Digitalisering av kortsiktig ressursallokering kan muliggjøre et mer effektivt system. Målet med PowerDig-prosjektet er å definere nye markedsdesigner som sikrer optimal kortsiktig tildeling av energiressurser basert på digitaliseringsmuligheter. PowerDig vil foreslå markedsdesign som er dynamisk i tidsmessig og i romlig oppløsning for å håndtere en høyere andel fornybar energi. Dette vil løse mangler i eksisterende markeder knyttet til både tildeling og prising av fleksibilitet, og tjenester relatert til forsyningssikkerhet. En sentral del av prosjektet er å forstå forholdet mellom disse og energimarkedene når planleggingshorisonter blir kortere. Forskningsaktivitetene i PowerDig-prosjektet vil også utforske følgende: - Forstå hvordan digitalisering av markedsdesign og drift kan muliggjøre fleksibilitet - Studer hvordan digitale plattformer muliggjør nye markedsdesign på de forskjellige nivåene i kraftsystemet (nabolag, DSO, TSO, grenseoverskridende) og samspillet mellom disse nivåene. - Undersøke samspillet mellom digitale plattformer, markedsdesign og cybersikkerhet, og effekten på rollene og forretningsmodellene til de involverte aktører. - Vurdere ny markedsdesign og forretningsmodeller for tildeling av kortsiktige ressurser og tilhørende langsiktige effekter PowerDig-prosjektet startet i august-september 2021 og vil vare i 3,5 år. Prosjektet ledes av NTNU, med forskningspartnere SINTEF Energi og NHH/SNF samt aktive industripartnere: Statnett og Statkraft. Kort fortalt vil PowerDig-prosjektet forske på hvordan man: i) Reduserer markedsadgangsbarrierer for å muliggjøre deltakelse for nye aktører som fleksible forbrukere, ii) Priser ressursene mer effektivt når det gjelder kortsiktig og langsiktig allokering, øker velferden (reduserer samlede kostnader), opprettholde forsyningssikkerheten, iii) Ved å allokere riktig pris til fleksibilitet, øke verdien av norske vannkraftressurser og smartlading, avansert boligstyring eller lignende, iv) Øke tilgjengeligheten av fleksibilitet i et distribuert system for å spare eller forsinke investeringer i distribusjonsnett, v) Muliggjøre bedre koordinering mellom DSO- og TSO-nivå for å spare eller forsinke investeringer i overføring, vi) Muliggjøre mer grenseoverskridende handel med fleksibilitet som kan redusere totale systemkostnader og øke verdien av fleksible ressurser, vii) Etablere forretningsmuligheter for selskaper som leverer digitale plattformer i energimarkeder, samt markedsplattformer og tjenester på disse gir norsk selskap er et konkurransefortrinn, og viii) Gjør fremtidens fleksibilitetsmarkeder sikre, og adresserer cybersikkerhet både på personnivå og systemnivå. Dette er en forutsetning for å beskytte forbrukerrettigheter og forsyningssikkerhet.

The aim of the PowerDig project is to define new market designs ensuring optimal short-run allocation of energy resources based on digitalization capabilities. PowerDig will propose market designs that are dynamic in temporal and in spatial resolution in order to handle a higher share of renewables and address shortcomings in existing markets related to both the allocation and pricing of flexibility, scarcity resources and services related to the security of supply. A central part of the project is to understand and adequately address the relation between these and energy-only markets as planning horizons become shorter. PowerDig is addressing the following key challenges, developments and activities: -Study how digitalization and digital platforms enable new market designs at the different levels of the power system (neighbourhood, DSO, TSO, cross-border) and the interplay between these levels. -Define flexibility-based products for existing and new players and understand the technological and economic properties of these. -Suggest procedures for the interaction between the different players and dynamically handle the configuration of markets. -Describe how flexibility products can be used as digitalization opens up boundaries (geographical and temporal) on where and when electricity and flexibility products can be traded and allocated. - Consider and develop fast prediction of congestions as part of the dynamic configuration of temporal and geographical market configurations. Challenge current market design where these dimensions are static. -Identify implications of digitalization and develop security guidelines towards a comprehensive strategy on how to guarantee a secure transition to a decentralized and digitalized system for short-term resource allocation.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi