Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions

Alternativ tittel: Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST)

Tildelt: kr 2,0 mill.

Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST) COJUST-prosjektet har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lavinntektsgrupper i Norge. Ved å se nærmere på likhets- og rettferdighetsaspekter ved bærekraftige omstillinger vil prosjektet kunne støtte utviklingen av effektive og rettferdige tiltak som har støtte i befolkningen for redusert energibruk innen områdene (1) mobilitet, (2) bolig og (3) forbruksmønstre. Prosjektet har som mål å: (1) Vektlegge og løfte fram lavinntektsgruppers perspektiver på tiltak/politikk for bærekraftig omstilling. (2) Forstå de sosiale virkningene av en rekke energi- og klimatiltak og hvorvidt disse politikkene tar inn over seg og forsøker å overvinne rettferdighets- og likhetsutfordringer. (3) Forstå lavinntektsgruppers hverdagspraksiser innenfor temaområdene mobilitet, bolig og forbruksmønstre (4) Bare brukeren vet hvor skoen trykker: Å forstå hvordan man kan bruke eksperimenter for å gi innspill til beslutningstakere og for å motivere til praksisendringer for alle. Vi har til nå gjennomført tre enkeltintervjuer (vi har nylig startet med disse intervjuene) og fire workshops med deltakere fra lavinntektsgruppene i Trondheim som er ett av tre forskningsområder i prosjektet. I tillegg har vi gjennomført analyser av klimaplanene til Stavanger, Bergen og Trondheim kommune. Her har vi studert hvilke tiltak kommunene anser som viktige for å møte en bærekraftig fremtid. Noen av de relevante tiltakene som omhandler bolig, mobilitet og forbruk har vi tatt med oss inn i workshopene og latt deltakerne få diskutere relevans knyttet til deres liv. Noen av forskningsfunnene er blitt presentert på den internasjonale konferansen SIAC Conference Future: Anthropologies of the Future, the Future of Anthropology, Rome 22-25 september. Vi har også skrevet kronikk i Adresseavisen (https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/05/02/Er-det-gr%C3%B8nne-skiftet-bare-for-de-rike-23884532.ece) og blitt intervjuet (https://trondheim2030.no/2021/06/04/forsker-for-a-fa-alle-med-i-det-gronne-skiftet/). Foreløpige funn. Bærekraftige omstillingsprosesser krever dype og grunnleggende samfunnsendringer der sosiale, miljømessige og tekniske aspekter veves sammen på en rettferdig måte. Subsidieordninger til f. eks el-bil og energieffektive teknologier (ENOVA) ble oppfattet som dypt urettferdige fordi ordningene er forbeholdt de med penger. Deltakerne foreslo også at politikk bør utformes slik at det er mulig for at alle kan få støtte, og en mulighet, til å investere i energi- og klimateknologier. De uttalte at støtteordningene bør vurderes opp mot den økonomiske situasjonen disse lavinntektsgruppene befinner seg i og at ordningene i mye større grad bør prioritere lavinntektsgrupper. Det deltakerne ønsket økonomisk støtte til var en oppgradering av hjemmene sine slik at husene deres kunne bli bærekraftige og komfortable å bo i. Det handlet først fremst om å få dekket kostnadene ved å bytte gamle vinduer med nye og mer energieffektive vinduer, etterisolering av vegger og støtte til kjøp og installering av vannbåren varme og solcelleanlegg. Disse energitiltakene ville ifølge deltakerne bety at energikostnadene ble kraftig redusert og at husene ble mer hyggelige og mer komfortable. Andre forslag var gratisbusser for økonomisk utsatte grupper og en fjerning av moms på økologisk mat. Økologisk og kortreist mat var noe de fleste bare drømte om og ikke kunne kjøpe. Ifølge deltakerne var dette forslag om politiske tiltak som kunne gjøre hverdagen deres lettere, mer økonomisk og et mindre skambelagt liv.

The COJUST project aims to co-produce energy and climate policies with and for low-income groups in Norway. Recognising recent academic and policy calls for just and inclusive sustainability transitions, the project will support the development of effective, equitable and publicly acceptable policies for efficient and/or reduced energy use within the areas of (1) mobility, (2) shelter, and (3) consumption patterns. Through identifying socially just policies that benefit, rather than burden, low-income groups, the project ensures that not only the environmental and economic dimensions, but also the social dimension of sustainability is taken into consideration when designing policies for sustainability transitions. COJUST employs a practice-oriented approach to energy justice and novel methodologies by combining storytelling and living experiments. Thus, the project takes a bottom-up and co-productionist approach to understanding justice and equity in the Norwegian sustainability transition and to achieve the following secondary objectives: (1) To recognise and amplify low-income group views on policies aimed at facilitating sustainability transitions; (2) To understand the possible social impacts of a range of energy and climate mitigation policies und how these policies can overcome social justice challenges; (3) To understand low-income groups everyday practices within the three topic areas mobility, shelter and consumption patterns; and (4) Only the wearer knows where the shoe pinches: To understand how to use experiments to give input for policymakers and to motivate practice changes.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi