Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions

Alternativ tittel: Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST)

Tildelt: kr 2,0 mill.

Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST) COJUST-prosjektet har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lavinntektsgrupper i Norge. Ved å se nærmere på likhets- og rettferdighetsaspekter ved bærekraftige omstillinger vil prosjektet kunne støtte utviklingen av effektive og rettferdige tiltak som har støtte i befolkningen for redusert energibruk innen områdene (1) mobilitet, (2) bolig og (3) forbruksmønstre. Gjennom å identifisere sosialt rettferdige politikker som gir fordeler, fremfor byrder, for lavinntektsgrupper, sikrer prosjektet at ikke bare de miljømessige og økonomiske dimensjonene, men også den sosiale dimensjonen av bærekraft tas med i betraktning når man utformer politikk for bærekraftige omstillingsprosesser. I dette prosjektet vil vi sammen med lavinntektsgrupper gjennomføre workshops for å lære fra lavinntektsgrupper (om deres hverdagspraksiser og om deres perspektiver om eksisterende klimatiltak) og utvikle ideer til alternative tiltak sammen. Prosjektet har som mål å: (1) Vektlegge og løfte fram lavinntektsgruppers perspektiver på tiltak/politikk for bærekraftig omstilling. (2) Forstå de sosiale virkningene av en rekke energi- og klimatiltak og hvorvidt disse politikkene tar inn over seg og forsøker å overvinne rettferdighets- og likhetsutfordringer. (3) Forstå lavinntektsgruppers hverdagspraksiser innenfor temaområdene mobilitet, bolig og forbruksmønstre (4) Bare brukeren vet hvor skoen trykker: Å forstå hvordan man kan bruke eksperimenter for å gi innspill til beslutningstakere og for å motivere til praksisendringer for alle.

The COJUST project aims to co-produce energy and climate policies with and for low-income groups in Norway. Recognising recent academic and policy calls for just and inclusive sustainability transitions, the project will support the development of effective, equitable and publicly acceptable policies for efficient and/or reduced energy use within the areas of (1) mobility, (2) shelter, and (3) consumption patterns. Through identifying socially just policies that benefit, rather than burden, low-income groups, the project ensures that not only the environmental and economic dimensions, but also the social dimension of sustainability is taken into consideration when designing policies for sustainability transitions. COJUST employs a practice-oriented approach to energy justice and novel methodologies by combining storytelling and living experiments. Thus, the project takes a bottom-up and co-productionist approach to understanding justice and equity in the Norwegian sustainability transition and to achieve the following secondary objectives: (1) To recognise and amplify low-income group views on policies aimed at facilitating sustainability transitions; (2) To understand the possible social impacts of a range of energy and climate mitigation policies und how these policies can overcome social justice challenges; (3) To understand low-income groups everyday practices within the three topic areas mobility, shelter and consumption patterns; and (4) Only the wearer knows where the shoe pinches: To understand how to use experiments to give input for policymakers and to motivate practice changes.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi