Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automated safety solutions for passenger ferries

Alternativ tittel: Automatiserte sikkerhetsløsninger for passasjerferger

Tildelt: kr 11,3 mill.

AutoSafe sin primære målsetning er å utvikle løsninger for autonom persontransport på sjø med liten eller ingen bemanning ombord. De siste 5-10 årene har verden vært vitne til en betydelig utvikling innen løsninger for autonom sjøbasert transport. Et utviklingsløp hvor norsk maritim næring i dag innehar en ledende posisjon, men hvor vi ser at resten av verden er i ferd med å komme etter. En av flere viktige grunner til dette utviklingsløpet er potensialet til å oppnå reduksjoner i operasjonelle kostnader gjennom redusert bemanning om bord. Så langt har mye av arbeidet vært rettet mot utvikling av løsninger for trygg navigasjon og manøvrering av selve skipet. Det er derimot fremmet få konkrete forslag og løsninger til hvordan en kan realisere en betydelig reduksjon i bemanningen ombord samtidig som passasjersikkerheten er ivaretatt. Løsninger i denne sammenhengen gjelder teknologi, menneskelige faktorer, nye prosedyrer og organisatoriske forhold. Passasjertransport til sjøs med lav eller ingen bemanning har et betydelig markedspotensial, også internasjonalt. Da kreves det at løsningene som utvikles tilfredsstiller gjeldene krav til sikkerhet, da dagens regelverk i beste fall er mangelfull innen maritime autonome systemer. I lys av overnevnte har prosjektet definert følgende hovedaktiviteter: 1. Utvikle en sikkerhetsmodell for små- og mellomstore autonome passasjerskip. Modellen skal inneholde relevante faremomenter, barrierer og reduserende aksjoner, men også uønskede hendelser. 2. Utvikle nye konseptuelle designprinsipp og sikkerhetsløsninger for autonome passasjerskip. 3. Identifisering av barrierer knyttet til f.eks. eksisterende regelverk ved bruk av prosjektets foreslåtte løsninger. 4. Bidra med nødvendig dokumentasjon og verktøy til støtte for utvikling av nye løsninger for norsk maritim industri.

-

With reference to the described project objectives, the project results will contribute to realise the approval of lower or no onboard safety manning for small and medium sized autonomous passenger vessels operating near-shore. The last 5-10 years we have witnessed a significant upswing in the global interest in – and development of – technology and technological solutions for realising autonomous transport solutions at sea. With the Norwegian maritime cluster being in the absolute forefront of development. So far, systems and solutions enabling safe navigation (e.g. auto-crossing, auto-docking and anti-collision) has been main areas of focus. One important objective behind this development is the potential for reduced operational cost through reduced manning. However, in order to realise this potential, there is an explicit need to develop new knowledge on how to design novel automated safety systems for small- and medium-sized passenger vessels (pax capacity 15-100). As such, AutoSafe will build the required knowledge and thereby contribute to close a critical gap towards the realisation of seabased autonomous passenger transport solutions. The AutoSafe project will provide the first holistic analysis of the risks associated with uncrewed passenger transport. This includes a novel method for assessment of risks and crewing requirements. It is also expected that the project will develop new methods, systems, and design principles for ensuring passenger safety as well as a method for approval of passenger safety on uncrewed ships. The project partnership is highly interdisciplinary, covering key elements of the maritime value chain by combining world leading research and industry partners. This is necessary to reach the ambitious objectives and all partners are committed to contribute to this goal.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2