Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Eaters - Consumers in a sustainable Norwegian food system

Alternativ tittel: Sustainable Eaters - Forbrukere i et bærekraftig norsk matsystem

Tildelt: kr 30,1 mill.

Hele verdikjeden for mat må revurderes, inkludert effektivisering av ressursbruk, reduksjon av matsvinn og tilpasning av kosthold. Gjennom fem arbeidspakker og fire eksempelstudier vil Sustainable Eaters prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk matsystem. Prosjektet vil øke norsk konkurransedyktighet på flere områder ved hjelp av innovative industrielle løsninger for både emballasje, holdbarhet og merking av matvarer, nye læringsmidler til skolene og nye strategier for reduksjon av matsvinn. Resultatene i prosjektet vil gi grunnlag for nye politiske anbefalinger. Prosjektet samler 27 partnere fra forskning, industri, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Det er ansatt 4 stipendiater. I 2021 har prosjektet bl.a. jobbet med å utvikle forbrukerprofiler, etterspørselssystemet for matvarer, læringspakker, redistribusjon av overskuddsmat og emballasjedesign for kildesortering. Forbrukerprofiler: Statistiske analyser av Norsk Monitor forbrukerundersøkelsen fra 2019 førte til kartleggingen av tre forskjellige forbrukerprofiler basert på personlighetstrekk (f.eks. endringsvillighet), verdier og holdninger til miljøet. Segment 1: Høy miljøbevissthet og impulsiv/spontan, Segment 2: Middels miljøbevissthet, planlegger, opptatt av smak, Segment 3: Lite miljøbevisst, ikke dårlig samvittighet av å kaste mat. Basert på modellen, forventes det at segment 1 er motivert for bærekraftige handlinger, men har vanskelig for å gjennomføre; segment 2 er motivert og god på å gjennomføre, men kan ha vanskeligere for å endre eksisterende vaner, mens segment 3 er lite motiverte for en bærekraftig atferdsendring. Etterspørselssystem for matvarer: Data er samlet inn og første modeller utviklet for å estimere et etterspørselssystem for matvarer for ulike forbrukergrupper. De estimerte etterspørselselastisitetene vil være verdifulle i seg selv, men også brukes til å oppdatere sektormodellen Jordmod. Data er også samlet inn for å oppdatere modellen til et nytt basisår som reflekterer situasjonen i jordbruket bedre enn modellens nåværende basisår 2014. Læringspakker: Det er utviklet teori for to læringspakker som skal implementeres og testes i ungdomsskoler. Transformativ læring ligger til grunn, med et helhetlig læringsdesign som omfatter både forberedelse til undervisning, selve undervisningsøkten og vurdering. Læringspakke 1 har en tverrfaglig tilnærming til fagene mat og helse og naturfag og foreslås integrert på 9. trinn. Rammeverket benytter en utforskende metode for å engasjere elevene i restemat-utfordringer. Læringspakken legger opp til samarbeid med hjemmet og ruste elevene ved å teste ut på skolen og bruke kompetansen hjemme. Læringspakke 2 har en transfaglig tilnærming til fagene KRLE, samfunnsfag, norsk og naturfag, og foreslås integrert på 10. trinn. Rammeverket som benyttes viser til kollektiv utforsking og løsningsorientering i systemsammenheng - her i arbeid med matsystemer. De rustes for å kunne samarbeide med og løse reelle utfordringer med ulike lokale aktører i matsystemet. I neste trinn vil det benyttes en kvasi-eksperimentell metode for å sammenligne undervisningsmetoder. Redistribusjon av overskuddsmat: Intervju med 13 personer fra de tre matvarekjedene, matvaredistributører, matprodusenter og offentlige og veldedige organisasjoner ble utført høsten 2021. Resultatene avdekker blant annet at en av matvarekjedene ikke ønsker å donere overskuddsmat til skolenes SFO. De ser det ikke som sin oppgave å sponse offentlige organisasjoner, samt at de vil sikre at Tromsø Matsentral får nok mat til fattige som trenger det mest. En annen kjede foreslo at skolene kan få 1. prioritet til å handle mat med kort holdbarhet til redusert pris. Tromsø matsentral ønsker et samarbeid med SFO-ene fordi de har tilgang til mer mat enn hva de kan distribuere til sine brukere. De vil også kunne mette barn fra ressurssvake familier på SFO. Flere SFO-er mangler ansatte med kompetanse og tid til å hente overskuddsmat på butikkene og tilberede den. Upraktiske SFO-kjøkken er også en utfordring. En mulig løsning er at SFO-maten tilberedes på sentralkjøkken. Emballasjedesign for kildesortering: En veileder for å hjelpe emballasjedesignere til å forstå hvordan emballasjen kan utformes for å gjøre det lettere for forbrukeren å kildesortere den, har blitt utviklet og publisert på Grønt Punkt Norges nettsider.

There is no way around it: consumers must contribute to the shift toward a sustainable future. Slow progress towards the Sustainable Development Goals combined with high ambitions to reach the Paris-agreement, require that we re-think our food systems at multiple levels.?There is a particular need to change food-related behavior as the food system is characterized by high emissions, and, at the same time, impacts public health, trade and industry, and the environment in various ways. Sustainable Eaters contributes with sound scientific advancements and pioneering innovations in the industry and public sectors to support a more sustainable food system in interaction with the consumer. By placing the consumer in the center of the research, the objective is met by increasing our understanding of individuality in consumer behavior for food choices (WP1), studying the impact of behavioural change on the Norwegian value chain (WP2), and guiding consumers through knowledge and awareness (WP3) and technical solutions (WP4). Timely and pertinent case studies align with the research carried out in the WPs, and showcase specific possibilities and barriers towards a more sustainable food system. Using a wide range of quantitative and qualitative methods, experiments, and communication techniques, the project will develop comprehensible strategies to reduce food waste and plastic materials, and to increase awareness on the sensibility of food choices for health, climate, and the segments of the food value chain. Sustainable Eaters convenes 8 academic institutions in 5 countries and 18 user partners ranging from food industry businesses and NGOs to public authorities, in addition to an international advisory board, leading to a strong and multidisciplinary partnership.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøPortefølje LivsvitenskapLandbrukSamfunns- og markedsperspektiverMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerBioøkonomiHavbrukSamfunns- og markedsperspektiverMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP2 HavPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaMatNæringsmiddel og foredlingPortefølje Klima- og polarforskningLandbrukLandbrukFôr og ernæringMarinFiskeriMatPortefølje Naturvitenskap og teknologiMatMat - Grønn sektorResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapInternasjonaliseringMatMat, helse og velværeResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHavbrukLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltning