Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

CIVIC Renewables: Development of collaborative approaches to civic renewable energy for sustainable rural development and land use

Alternativ tittel: Civic Renewables: Utvikling av samarbeids metoder for Lokal fornybar Energi, der kan sikre bærekraftig rural utvikling og areal bruk.

Tildelt: kr 12,9 mill.

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten i dag, og omfatter helt sentrale temaer som demokrati og fordeling av goder og ulemper. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser. Samtidig er prinsippene for fordeling av godene fra utbygging annerledes enn de som var knyttet til fordelingsprinsippene for vannkraft- og oljesektoren, og som var avgjørende for utviklingen av den norske velferdsstaten. Lokalt eierskap og forankring kan øke oppslutningen om fornybar energiprosjekter, som en hjørnestein i grønn energiomstilling. Men sterk lokal og regional eierstruktur må ikke føre til undergravning vår evne til å møte behovene for intakte økosystem, biologisk mangfold og hensyn til reindriftssamiske interesser. Forskningsprosjektet CIVIC Renewables (LOKAL FORNYBAR) vil undersøke hvilke framgangsmåter, organisasjonsformer og eierskapsforhold som kan bidra til bedre prosesser ved fornybar energiutvikling. Dette må være noe mer enn vanlige, lovpålagte høringsprosesser etc. Den overordnede problemstillingen er om bedre forankrede og lokale prosesser kan løse opp i de fastlåste konfliktene knyttet til fornybar energiutbygging. Prosjektet skal: -Analysere utvalgte case med ulik grad av innovative løsninger for lokal fornybar energi og fordeling av kraft/inntekt/goder i Danmark og Norge -Undersøke hvordan gode erfaringer fra casestudiene kan brukes/gjentas i andre kontekster (3-5 cases). -Vurdere hvordan slike lokale fornybarprosesser kan optimeres for å oppnå tilstrekkelig profesjonalitet og fange opp synergier gjennom en viss standardisering av disse prosessene. -Bruk av framsynsmetoder som er viktig arbeidsform for å få ulike aktører til å forholde seg fordomsfritt til mulighetene og utfordringene i fremtiden. På denne måte illustreres forskjellige utviklingsretninger og virkemidler fornybare energiløsninger, der tager høyde for fremtidige usikkerheter.

Climate change, environmental pollution, and growing demands for food, fibre and energy are placing intense pressure on land and resources. The development of socially, economically, and environmentally sustainable renewable energy (RE) production is central to releasing these pressures and enabling a transition towards a low-emission society. Wind power offers huge opportunities to realize these goals with significant untapped potential. Norway has seen a major increase in both number of wind farms under-construction and planning applications for new developments. However, these efforts to expand wind power have become flashpoints of conflict between local municipalities, rural communities, central planning authorities and RE developers. Wind power projects in Norway have been criticised for their various negative impacts related to biodiversity, and other ecosystem services, loss of indigenous Sámi culture, fragmentation of important reindeer grazing areas, and loss of scenic landscapes. In addition, there is a substantial and research-based critique of limited transparency of the planning and licencing processes, as well as of the actual contribution of wind energy to solve the climate challenge. Efforts to dampen these various tensions have failed. Previous research has shown that participatory processes focusing on civic energy involvement and principles of nature resource rent have a high potential to solve these challenges but are non-existent in Norway’s wind power planning approach. Thus, the aim of CIVIC Renewables is to identify and evaluate local solutions to civic energy development that apply these principles and develop -with an interdisciplinary team of researchers and external RE stakeholders - a civic RE planning framework for wind energy development that will be robust in diverse local contexts, for different RE technologies and structures in Norwegian municipalities to navigate conflicts and safeguard natural environments.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi