Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

LOCUS - The contested nature of Allemannsretten: Renegotiating local customs in periphery landscapes with small-scale farming

Alternativ tittel: LOCUS - Allemannsrettens omstridte natur: Reforhandlinger av lokale sedvaner i lag med småbrukere i periferilandskap

Tildelt: kr 11,4 mill.

Allemannsretten blir stadig mer omstridt. Kanskje aller best kjent er ulike konflikter i strandsonene på Østlandet og Sørlandet. Imidlertid blir retten til fri ferdsel problematisert over det ganske land så vel som hos våre nordiske naboer. Småbrukere i norske periferilandskap erfarer at allemannsretten blir stadig vanskeligere å leve med i det flere og flere gjør bruk av utmarka til stadig nye aktiviteter. Et tema som kommer til overflaten handler om de pliktene som følger med allemannsretten, både overfor andre folk og i forhold til sårbar natur. For å belyse allemannsrettens uklare pliktfundament, utforsker LOCUS-prosjektet lokale sedvaner, forstått som en uformell «juss» som angir «god skikk» for å utøve allemannsretten i et landskap. Lokale sedvaner avhenger av naturforhold, kultur, historie og mange andre særtrekk ved et landskap. I en omskiftelig verden der økt mobilitet, ny teknologi og stadige endringer i næringsliv og politikk forandrer landskapsbruken, vil lokale sedvaner bli utfordret og endre seg. At kollektive forståelser av god landskapsbruk er i forandring, erfarer blant andre småbrukere i Reisadalen i Nord-Troms, der vårt hovedfeltarbeid foregår. Med sideblikk til Østmarka utenfor Oslo og til finske og islandske casestudier, spør vi hvordan lokale sedvaner reforhandles og hva som står på spill for mennesker, flora og fauna. Underveis betrakter vi lokale sedvaner som en kollektiv «ansamling» av ulike kunnskaper og forståelser av natur som brytes og forenes. Der Allemannsretten er omstridt, er også naturen det. Lokale sedvaner handler derfor også om folks kunnskap og eierskap til natur og om naturforvaltning. I LOCUS-prosjektet anerkjenner vi dette som et erfaringsbasert eierskap til miljø- og klimaspørsmål og understøtter det gjennom ulike aktiviteter, i lag med våre samarbeidspartnere. Gjennom prosjektets første halvår har vi gjennomført oppstartsmøter med alle samarbeidspartnere og startet feltarbeidet i hovedcaset Reisadalen i oktober. Vi har formidlet prosjektet muntlig i ulike faglige sammenhenger samt publisert to vitenskapelige artikler i prosjektet. I tillegg har vi gjennomført flere populærfaglige formidlingsaktiviteter som inkluderer oppslag i riksmedia og et offentlig åpent fagformidlingsarrangement i Tromsø om allemannsretten i november.

The project takes Olwig’s theory of landscape as a departure, including his focus on the substantive practiced landscape as opposed to the abstract, scenic, and scientific landscape that is found in law and formal governance practices. With this focus, we study how landscape practices are knit together in a complex system of customs and relations that constitute regimes for local problem solving and decision-making. Local customs in nature practices are central to sustaining periphery communities and enhance mitigation of biodiversity loss and climate change from ‘below’. This point has yet to find its place in conservation and management and is particularly important in times where we experience increased mobility. Increased mobility puts Allemannsretten as well as local livelihoods such as small-scale farming under pressure. With a collaborative ethnographic approach, we unfold how conflicts and conflict solving can be dealt with, through processes that pay respect to local customs and modern expectations in the Reisa Valley, with a side glance to other Nordic peripheries. The project is based on a collaboration between researchers from UiT The Arctic University of Norway, inhabitants in the Reisa Valley and local government offices, including North Troms Museum and the Reisa National Park Center. The project also has an element of comparative research through collaboration with research communities in Southern Norway, Iceland and Finland.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima