Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations

Alternativ tittel: Tannhelsetjenester til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Tildelt: kr 8,7 mill.

FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at hvert barn har rett til utdannelse, lek, helse og til beskyttelse mot vold og utnyttelse. Til tross for dette løftet har vold og overgrep mot barn blitt et stort folkehelse- og velferdsproblem i høyinntektsland. Effekten av vold og overgrep på den orale helsen til de utsatte barna et lite utforsket området, men de få studier viser likevel at barn med volds- og overgrepserfaringer har dårligere munnhelse enn befolkningen generelt med høyere forekomst av ubehandlet tannråte. Det er også grunn til å tro at dårlig oral helse hos barn i sårbare livssituasjoner har en negativ effekt på deres generell helse og livskvalitet. I Norge er den offentlig tannhelsetjenesten den eneste helsetjenesten i landet som ser alle barn på regelmessig basis og tjenesten har derfor mye erfaring og kunnskap om barnas tannhelse. Til tross for at tannleger har mye kunnskap om barns munnhelse, har det vært lite fokus på tannhelsetjenestens rolle i å oppdage og forhindre vold og overgrep. Med OrChid ønsker vi derfor å sette fokus på tannhelsetjenesten og sikre tidlig identifisering av vold og overgrep på tannklinikken samt god behandling og oppfølging av de sårbare barna. Vi retter spesielt fokus mot barn som på begjæring fra påtalemyndigheter har vært undersøkt ved Statens barnehus av sakkyndige tannleger i saker hvor det forelå mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep. Våre erfaringene viser at det er lite kunnskap de sakkyndige tannleger kan støtte sine funn på og at det er vanskelig å følge opp barna og deres behov for tannbehandling etter at barna har vært undersøkt ved Statens barnehus. Målet med OrChid er tredelt. Kunnskapen som utvikles i OrChid skal være med på å: 1. sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep mot barn på tannklinikker, 2. sikre pålitelig klinisk rettsmedisinsk tannundersøkelse og 3. sikre god oppfølging og tannhelsehjelp til barn og ungdom i sårbare livssituasjoner. OrChid følger oppsatt tidsplan. Prosjektet er nå i oppstartsfasen, og som planlagt arrangerte vi et åpningsarrangement for alle involverte i OrChid. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og har regelmessige møter med ressursgruppa bestående av brukerorganisasjoner og fagpersoner med bred erfaring innenfor tematikken vold, overgrep og barnas rettigheter. I samarbeid med ressursgruppa er vi i gang med å utarbeide strategi for brukermedvirkning, et dokument hvor vi redegjør for hvordan vi kan implementere barnas synspunkter og erfaringer inn i prosjektet og inn i utarbeidelser av fremtidige retningslinjer og opplæringsverktøy for tannhelsetjenesten. Formidling og nettverksbygging har også vært på agendaen dette året med bidrag fra OrChid-forskere på ulike nasjonale og regionale samlinger. I tillegg jobbes det nå med videreutvikling av en nettbasert side som skal være en ressursside for sakkyndige tannleger ved Statens Barnehus.

The United Nations Convention on the Rights of the Child states that every child has a right to education, play, health, and to protection from violence and exploitation. In spite of this promise, violence and child abuse have become a major public health and welfare problem in high-income countries. There is an emerging need for prevention, early identification, and appropriate help and treatment of abused children—both for the sake of children as individuals and for society at large. The effect of violence and abuse on the oral health of children is still little explored. However, there is a growing body of empirical evidence that links child abuse and poor oral health, showing that children with violent and abusive experiences often have poor selfperceived oral health and higher incidence of untreated tooth decay compared to the general population. Furthermore, 70% of the physical injuries in abused children are located in the head and neck region. In Norway, the public dental health service is the only health service in the country that sees all children on a regular basis, with as many as 98.4% of all children under its supervision. Despite the fact that dental professionals have a lot of knowledge about children's oral health, there has been little focus on the role of dental health services in detecting and preventing violence and abuse. Furthermore, there is a lack of inter-service and inter-professional practice and collaboration when facing the complex health and social needs of children victims of violence and abuse. It is now time to change this trend as dental professionals are, in our opinion, a crucial piece of the puzzle in detecting child abuse and violence. With Orchid our ambition is to address these challenges and contribute not only to development of the under-researched area of clinical forensic odontology but also to development of targeted and coherent oral health services for children victims of violence and sexual abuse.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering